Ὑπόθεση Μονῆς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου: Ναυάγησε ἡ πολύχρονη καί πολυμέτωπη συκοφαντική ἐκστρατεία κατά τοῦ Μη […]

Τελεσιδίκησε, τήν 16 Ὀκτωβρίου 2018, ἐνώπιον τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Πλημμελημάτων Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος ἡ πρωτόδικη ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου (173/2017) ὑπέρ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου, μετά ἀπό μήνυση (30-1-2013) μελῶν καί ὀπαδῶν τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως ἐναντίον του.

Πρόκειται γιά τήν ὑπόθεση τῆς πολυμέτωπης καί πολυχρόνιας συκοφαντικῆς ἐκστρατείας τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου κατά τοῦ Μητροπολίτου τους, μέ ἀφορμή τήν ἔκδοση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος διάλυσης τῆς Μονῆς. Ἡ ἐκστρατεία αὐτή ναυάγησε ὁλοκληρωτικά καί στό Ἐφετεῖο Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος.

Σύντομο ἱστορικό

Στίς 13 Ἰανουαρίου 2013 ὁ Ἱερομόναχος Σπυρίδων Λογοθέτης εἶχε ἀναγγείλει δημοσίως σέ συγκέντρωση ὀπαδῶν του ὅτι ἡ Μονή μέ τούς συμπαραστάτες της ἄρχισαν τήν συγκέντρωση «στοιχείων, πολλῶν στοιχείων» προκειμένου νά ἐξαπολυθῆ ἐπίθεση κατά τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, ὡς ἐκδικητικός ἀντιπερισπασμός γιά τήν ἔκδοση τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος διάλυσης τῆς Μονῆς, πού εἶχε δρομολογηθῆ καί ἀναμενόταν ἡ ἔκδοσή του.

Λίγες ἡμέρες μετά, παραμονές τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ ἰδίου ἔτους, ὁ μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος κατέθετε μήνυση μέ δέκα κατηγορίες κατά τοῦ Μητροπολίτου, τήν ὁποία δημοσίευσε ἀμέσως στό διαδίκτυο μέ προκλητικούς καί ὑβριστικούς τίτλους.

Οἱ μοναχοί παρέσυραν δυστυχῶς καί 300 περίπου ὀπαδούς τῆς Μονῆς, συμπολίτες μας, νά τήν συνυπογράψουν, χωρίς νά γνωρίζουν ἀρκετοί ἀπό αὐτούς τί ὑπέγραφαν, κατά τίς γραπτές δηλώσεις πού ἔχει ἡ Ἱερά Μητρόπολη στήν κατοχή της.

Μέ τόν τρόπον αὐτό, καί μέ ἄλλους πού οἱ ἴδιοι γνωρίζουν καλά, ὁδήγησαν τούς ἀνθρώπους αὐτούς σέ ἐκκλησιαστική ἀνταρσία. Γέμισαν τίς ψυχές τους ταραχή καί μίσος, τούς ἔστρεψαν ἐναντίον τοῦ Ἐπισκόπου τους, τούς φανάτισαν καί στήν συνέχεια προέβησαν στά θλιβερά καί ἄδικα ὀχλοκρατικά ἐπεισόδια τῆς 30ης Ἰανουαρίου 2013. Κατά τά ἐπεισόδια ἐκεῖνα οἱ φανατισμένοι ὀπαδοί δέν ὕβρισαν μόνον τόν Μητροπολίτη, ἀλλά καί τούς ἀκροατές τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ἔκπληκτοι βρέθηκαν ἀντιμέτωποι τῆς μανίας τους. Τά βίντεο μέ τίς ἄδικες, ἀπολίτιστες καί ἄγριες κραυγές τους ἔμειναν στήν ἱστορία πρός αἰσχύνη τῶν μετεχόντων καί τῶν καθοδηγῶν τους.

Ὅταν ὁ Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος δημοσίευσε τήν μήνυσή του, ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἐξέδωσε Δελτίον Τύπου μέ τόν τίτλο: «Συκοφαντική μήνυση γιά ἐκφοβισμό καί ἐντυπωσιασμό» καί ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχε δίκαιο.

Οἱ μηνυτές ἤξεραν τί ἔκαναν: Ἤθελαν τόν Μητροπολίτη κατηγορούμενο καί ὑπόδικο.

Ἡ μήνυση τοῦ Ἰγνάτιου Σταυρόπουλου καί τῶν λοιπῶν, ἐνῶ κατατέθηκε μέ τήν ἔνδειξη τοῦ κατεπείγοντος, καί ὁ Μητροπολίτης κλήθηκε μέσα σέ δέκα μέρες νά καταθέση τίς ἀπόψεις του –πράγμα τό ὁποῖο ἔκανε ἀμέσως– παραδόξως καί ἀδικαιολογήτως στήν συνέχεια ἡ ὑπόθεση παρέμενε ὡς ἐκκρεμής στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Μεσολογγίου, μέ ἀποτέλεσμα μέχρι καί τό ἔτος 2016 νά τελῆ «ἐν ὑπνώσει».

Αὐτό ὅμως ἔδινε τήν δυνατότητα στήν Μονή Μεταμορφώσεως νά γράφη σέ κάθε δημοσίευσή της καί νά χρησιμοποιῆ μεθοδικά ἐνώπιον ὅλων τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν τό «ἐπιχείρημα» ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος «ἔχει καταμηνυθῆ μέ πλῆθος στοιχείων ἀπό 300 πολίτες τῆς Ναυπάκτου γιά ψευδῆ βεβαίωση». Ἔτσι, ἔπειθαν κάθε τρίτο ὅτι τά στοιχεῖα στά ὁποῖα βασίσθηκε ἡ Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν ἔκδοση Προεδρικοῦ Διατάγματος διάλυσης τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως ἦταν ψευδῆ ἤ τοὐλάχιστον ἀνεπαρκῆ.

Τό 2016, μετά τήν κατάργηση τοῦ Π.Δ. ἀπό τό Σ.τ.Ε. γιά λόγους τυπικούς, ἡ ὑπόθεση τῆς μήνυσης κατά τοῦ Μητροπολίτου ξαφνικά καί κατά περίεργη χρονική σύμπτωση ὡρίμασε πρός ἐκδίκαση. Συντάχθηκε ἐσπευσμένα κατηγορητήριο μέ τό «ἀτράνταχτο» γιά τούς μοναχούς «ἐπιχείρημα» ὅτι τό Σ.τ.Ε. κατήργησε τό Π.Δ. ἐπειδή ἔκρινε τήν οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, εἶναι ὅτι τό Σ.τ.Ε. κατήργησε τό Π.Δ. γιά τυπικούς λόγους, καί συγκεκριμένα γιατί ἐξέλαβε ἕνα μεταγενέστερο ἔγγραφο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού ἐξεδόθη λίγες ἡμέρες πρίν τήν δημοσίευση τοῦ ὑπογραφέντος τότε Π.Δ., ὡς ἀνάκληση τῆς ἔγκρισής της γιά τήν διάλυση τῆς Μονῆς. Καί αὐτό, ἀσχέτως ἄν ἡ ἴδια ἡ Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ τήν κρίση αὐτή ἐσφαλμένη καί μή ἀποδίδουσα παντάπασι τήν βούλησή της. Δέν εἶναι ἄνευ σημασίας καί τό γεγονός ὅτι αὐτό τό μεταγενέστερο ἔγγραφο τῆς Συνόδου προκλήθηκε ἀπό αἴτηση γραπτῆς συγγνώμης ἀπό τήν Μονή καί ὑπόσχεσή της γιά ἀλλαγή συμπεριφορᾶς. Μιά ὑπόσχεση πού ἀνακάλεσε ἡ Μονή μετά τήν κατάργηση τοῦ Π.Δ.

Ἔτσι, ὁ Μητροπολίτης ἀπό μηνυόμενος ἔγινε καί ὑπόδικος, κατά τό σχέδιο τῶν μοναχῶν.

Ὁρίσθηκε δικάσιμος ἡ 2-11-2016, ἀλλά πῆρε ἀναβολή στήν ἐκδίκασή της, γιατί ὁ βασικός καί μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας –ἐνῶ τήν μήνυση τήν συνυπέγραφαν 295 ἄτομα– μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος, τήν ἡμέρα τῆς πρώτης ἐκδίκασης χωρίς νά εἰδοποιήση κανέναν, βρισκόταν στήν Ἀθήνα, στήν παρουσίαση βιβλίου μουσουλμάνων.
Μέ τήν ἀναβολή αὐτή, οἱ μοναχοί εἶχαν τήν εὐκαιρία γιά ἕνα ἐπί πλέον χρονικό διάστημα νά παρουσιάζουν τόν Μητροπολίτη ὡς ὑπόδικο.

Τελικά, ἡ ὑπόθεση ἐκδικάσθηκε πρωτοδίκως στό ἀκροατήριο τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου τήν 8-2-2017 καί ὁ Μητροπολίτης ἀθωώθηκε ὁμοφώνως καί πανηγυρικῶς.

Ὅμως, μετά τήν ὁμόφωνη ἀπόφαση, ἡ εἰσαγγελέας τῆς ἕδρας ἄσκησε μία παντελῶς ἀναιτιολόγητη ἔφεση, τοὐτέστιν πιστή ἀντιγραφή τοῦ κατηγορητηρίου, τό ὁποῖο ἡ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου δέν τό εἶχε ἀποδεχθῆ καί τό ἀντέκρουσε ἐμπεριστατωμένα.

Πάντως, μετά τήν ἔφεση, ἡ ὑπόθεση ἔμεινε ἐκκρεμής γιά ἄλλους 20 μῆνες, καί οἱ μοναχοί συνέχιζαν νά χρησιμοποιοῦν μεθοδικά τό ἐπιχείρημα σέ κάθε περίσταση ὅτι «ὁ Μητροπολίτης εἶναι ὑπόδικος γιά ψευδῆ βεβαίωση ἤ ψευδῆ ἀναφορά στήν ἀρχή».

Τελικά τό Ἐφετεῖο Πλημμελημάτων Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος δικάζοντας τήν ὑπόθεση στίς 16-10-2018 ἔκρινε τήν ἔφεση ὡς ἀπαράδεκτη, ὡς παντελῶς ἀναιτιολόγητη καί ἐπικύρωσε τήν ἀπόφαση τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου (173/2017).

Καί ἔτσι ἡ ὑπόθεση τελεσιδίκησε καί δημοσιεύεται διά τοῦ λόγου τό ἀληθές.

Τά βασικά σημεῖα τῆς ἀπόφασης

Εἶναι σημαντικό νά σημειωθῆ ὅτι ἡ μήνυση τοῦ Ἰγνάτιου Σταυρόπουλου, τῶν ἑτέρων συνυπογραφόντων μοναχῶν καί τῶν ὀπαδῶν τους, περιεῖχε ἐξ ἀρχῆς 10 κατηγορίες, 10 δῆθεν ψεύδη τοῦ μηνυθέντος Μητροπολίτου, ἤτοι:

1. Ψευδής χρήση διατάξεων Νόμου.
2. Ψευδής χρήση διατάξεων ἱερῶν Κανόνων.
3. Ψευδής χρήση Προεδρικοῦ Διατάγματος.
4. Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή δέν ἐφάρμοσε Συνοδική Ἀπόφαση.
5. Ψευδής χρήση Συνοδικῶν Ἀποφάσεων.
6. Ψευδής παρουσίαση-ἑρμηνεία ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
7. Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή δέν ἔχει νόμιμη διοίκηση.
8. Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή δέν δέχεται κανέναν ἐκκλησιαστικό οἰκονομικό ἔλεγχο.
9. Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή ἀρνήθηκε νά δώση τά παραστικά στοιχεῖα στούς Ἐλεγκτές τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν.
10. Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή δέν δέχεται κανέναν οἰκονομικό ἔλεγχο.

Οἱ ὡς ἄνω κατηγορίες τῆς ψευδομηνύσεως τῶν μοναχῶν τῆς Μεταμορφώσεως, εἶναι τά συνήθη ψεύδη μέ τά ὁποῖα τροφοδοτοῦν ἐδῶ καί χρόνια τούς ὀπαδούς τους, δυστυχῶς.

Μετά τήν προκαταρκτική διαδικασία ἐξέπεσαν οἱ 7 κατηγορίες-συκοφαντίες καί στό κατηγορητήριο παρέμειναν οἱ ἑξῆς 3:

–Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή ἦταν ἀκέφαλη ἀπό τό 2006 καί ἐντεῦθεν.
–Ψευδής ἰσχυριμός ὅτι ἡ Μονή ἀρνήθηκε νά δώση στοιχεῖα καί παραστατικά γιά ἔλεγχο.
–Ψευδής ἰσχυρισμός ὅτι ἡ Μονή ἀρνήθηκε τόν οἰκονομικό ἔλεγχο.

Μετά ἀπό τήν ἀκροαματική διαδικασία τῆς 8-2-2017, τό Τριμελές Δικαστήριο ἔκρινε ὁμοφώνως ὅτι ὁ Μητροπολίτης εἶχε δίκαιο, ὅτι δηλαδή:

–Ἡ Μονή Μεταμορφώσεως ὄντως δέν ἔχει νόμιμη συγκρότηση ἀπό τό 2006 μέχρι σήμερα.
–Ἡ Μονή Μεταμορφώσεως ὄντως ἀρνεῖται τήν παράδοση στοιχείων καί βιβλίων στούς ἁρμοδίους ἐλεγκτές.
–Ἡ Μονή Μεταμορφώσεως ὄντως δέν ἔχει δεχθῆ ἁρμόδιο διαχειριστικό ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν της, ἀπό τό 1995 καί ἐντεῦθεν.
–Ἡ διάλυση τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί ἡ ὑπαγωγή της ὡς Μετόχι σέ ἄλλη Ἱερά Μονή ἀποφασίσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο –πού εἶχε ἰδία πείρα καί γνώση τῶν προβλημάτων καί τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων στό θέμα αὐτό– καί ὄχι ἀπό τόν Μητροπολίτη.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα τῆς τελεσίδικης καί ἀμετάκλητης Ἀπόφασης 173/2017:

«Από το όλο ως άνω αποδεικτικο υλικό αποδεικνύονται τα ακόλουθα: …» (σελ.10).

«Όσα δε αναφέρθηκαν στο έγγραφο αυτό από τον κατηγορούμενο περί μη ύπαρξης νόμιμης διοίκησης στο νομικό πρόσωπο της άνω Ιεράς Μονής, αποδεικνύεται σύμφωνα και με όσα πιο πάνω εκτέθηκαν ότι ήταν αληθή, εφόσον …» (σελ. 13).

«Ομοίως και τα όσα προαναφέρθηκαν στην παραπάνω Πράξη του κατηγορουμένου περί της οικονομικής διαχείρισης της Μονής και της άσκησης διαχειριστικού ελέγχου στα βιβλία και στοιχεία αυτής ήταν αληθή. Συγκεκριμένα …» (σελ.13).

«Σύμφωνα δε με το πόρισμα της άνω έκθεσης ελέγχου ο διαταχθείς πλήρης οἰκονομικός και διαχειριστικός έλεγχος καθίσταται αδύνατος με ευθύνη των εκπροσώπων του ελεγχόμενου ΝΠΔΔ της εν λόγω Ιεράς Μονής, όσο δεν τίθενται υπόψη του ελέγχου πλήρη τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία… Σε κάθε δε περίπτωση η άρνηση της εν λόγω Ιεράς Μονής να συμμορφωθεί στις εντολές του διαχειριστικού ελέγχου προκύπτει σαφώς και από τη με ημερομηνία 27-4-2001 έκθεση βεβαίωσης γεγονότων των Οικονομικών Επιθεωρητών… Εξάλλου η άρνηση αυτή των εν λόγω προσώπων είχε διαπιστωθεί και σε προηγούμενα έτη από την Υπηρεσία Εκκλησιαστικής Οικονομικής Επιθεώρησης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος… καθώς καί από τους ορισθέντας Εκκλησιαστικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές…» (σελ. 14-15).

«Από όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα συνάγεται ότι τα άνω εκτεθένα από τον κατηγορούμενο περιστατικά στην υπ’ αριθμ. ΡΛ/18.8.2011 Πράξη του είναι αληθή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα…» (σελ. 15).

«Εξάλλου η κρίση αυτή του Δικαστηρίου δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ακολούθως το άνω ΠΔ με αριθμό 5/2013 (…) ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 299/2016 απόφαση του ΣτΕ … … Επομένως, από το περιεχόμενο της παραπάνω απόφασης του ΣτΕ προκύπτει ότι το άνω ΠΔ ακυρώθηκε όχι επειδή ήταν παράνομες ή αναληθείς οι εν λόγω αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και η επίδικη Πράξη του κατηγορουμένου Μητροπολίτη ως προς το γεγονός της έλλειψης νόμιμης διοίκησης και της άρνησης συμμμόφωσης σε εντολές διαχειριστικού ελέγχου, αλλά επειδή μεταγενέστερα ανακλήθηκε η αρχική απόφαση της ΔΙΣ για διάλυση της Ιεράς Μονής κατόπιν σχετικής συμμόρφωσης αυτής στους όρους που έθεσε εκ των υστέρων η Ιερά Σύνοδος» (σελ. 15-16).

«Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω εκτεθέντων, εφόσον αποδείχθηκε ότι τα γεγονότα που εξέθεσε ο κατηγορούμενος στην υπ’ αριθμ. ΡΛ/2011 Πράξη του ήταν αληθή και σε καμία περίπτωση αυτός δεν εξέθεσε με την άνω Πράξη εν γνώσει του ψέματα, δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της ψευδούς αναφοράς στην Αρχή» (σελ. 16).

Συμπερασματικά

Αὐτά εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἀποδείχθηκαν ἀπό τήν σωρεία ἐπίσημων στοιχείων πού ἐπικαλέσθηκε ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ἀντίθετα ὁ μηνυτής δέν εἶχε κανένα στοιχεῖο πού νά στηρίζη τίς κατηγορίες του.

Κατέρρευσε μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ συκοφαντική ἐκστρατεία τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως, τοῦ πρώην ἡγουμένου της Σπυρίδωνα Λογοθέτη καί τοῦ μοναχοῦ Ἰγνάτιου Σταυρόπουλου, κατά τοῦ Μητροπολίτη τους, ἡ ὁποία διήρκησε γιά πέντε (5) ὁλόκληρα χρόνια καί στήν ὁποία ἡ Μονή πολλά εἶχε ἐπενδύσει. Ἡ μεθόδευση πού πηγάζει ἀπό τήν κεφαλή τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως κατέρρευσε ἀφήνοντας ἔκθετους καί τόν ἐγκέφαλο καί τά ὄργανά του καί τούς συνυπογράψαντες.

*

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τηρεῖ μέ θυσίες τήν κανονική καί νόμιμη τάξη στήν Ἐπαρχία του, ὅπως καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐπανειλημμένως διαπιστώσει. Γι’ αὐτό καί μετά ἀπό ἀμέτρητες –ἑκατοντάδες– καταγγελίες, μηνύσεις καί ἀγωγές, πού ἔγιναν ὅλες ἐναντίον του γιά ἐκφοβισμό, καταπόνηση καί ἐντυπωσιασμό, παραμένει ἀλώβητος.

Ἀντίθετα τά μέλη τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί οἱ ὀπαδοί τους γεύονται τούς καρπούς τῆς δράσης τους καί προσθέτουν συνέχεια ποινές ἐπί ποινῶν, φυλακίσεις ἐπί φυλακίσεων, ἀποζημιώσεις ἐπί ἀποζημιώσεων.

Στά ἑπόμενα Δελτία Τύπου θά ἀναφερθοῦμε σέ νέες τελεσίδικες καταδίκες τῶν μοναχῶν τῆς Μονῆς καί τῶν φερεφώνων τους.

Καί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι οἱ ἀκόμη χειρότερες παραβάσεις τους ἔγκεινται σέ παραβάσεις τοῦ Πνευματικοῦ Νόμου, πού εἶναι ἀδέκαστος καί ἔχει αἰώνιες συνέπειες.

*

Μετά ἀπό ὅλα τά ἀνωτέρω, καί μετά ἀπό ἄλλες πρόσφατες δικαστικές ἀποφάσεις γιά τίς ὁποῖες ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἤδη ἐνημέρωσε τόν λαό, καί μετά ἀπό ἄλλες γιά τίς ὁποῖες σύντομα θά δημοσιευθοῦν ἐνημερωτικά δελτία τύπου, ἀναρωτιέται κανείς:

Εἶναι αὐτοί ὀρθόδοξοι μοναχοί; Εἶναι αὐτό τό πράγμα μοναχισμός; Ἀποτελοῦν τέτοιες μεθοδεύσεις «φῶς» καί παράδειγμα γιά τούς λαϊκούς;

Μπορεῖτε νά διαβάσετε αὐτούσια σέ μορφή PDF τήν τελεσίδικη ἀπόφαση 173/2017 ΕΔΩ.
Μπορεῖτε νά διαβάσετε σέ μορφή DOC τό διατακτικό τῆς τελεσίδικης ἀπόφασης 173/2017 ΕΔΩ.
Μπορεῖτε νά διαβάσετε τό δελτίον τύπου τῆς 7-2-2013 ΕΔΩ.
Μπορεῖτε νά διαβάσετε τό δελτίον τύπου τῆς 8-2-2017 ΕΔΩ.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

The post Ὑπόθεση Μονῆς Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου: Ναυάγησε ἡ πολύχρονη καί πολυμέτωπη συκοφαντική ἐκστρατεία κατά τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου appeared first on Nafpaktia News.


Πηγή