Ακυρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης των δύο ισογείων καταστημάτων στο Ληξούρι

Κατεπείγουσα συνεδρίαση

Στο Αργοστόλι την 11 η Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 το µεσηµέρι , συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 27641/ 11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά:

1. Γαρµπή Σοφία
2. Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)
3. Παπαναστασάτος Γεράσιµος
4. Ανουσάκης Νικόλαος
5. Παπαδάτος Νικόλαος
Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας της συνεδρίασης αναφέρει τα παρακάτω :
Με την µε αριθµό πρωτ 27641/ 11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση καλεστήκατε για την διενέργεια Κατεπείγουσας συνεδρίασης µε µοναδικό θέµα: «Ακύρωση της διαδικασία δηµοπράτησης οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν µε την υπ` αριθ. 275/2018 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου αυτή να επανεξετασθεί.» (Η συνεδρίαση ορίζεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διότι η ∆ηµοπράτηση εκµίσθωσης των δύο ισογείων καταστηµάτων στο κτίριο Β (δηµοτικό ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου έχει οριστεί για τις 12/10/2018) Ζητείται ο ορισµός της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας. Αφού όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία, Μινέτος ∆ιονύσιος, Παπαναστασάτος Γεράσιµος, Ανουσάκης Νικόλαος, Παπαδάτος Νικόλαος ) ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης η Πρόεδρος συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το εν λόγω θέµα αναφέρει εξής:

Με εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παυλάτου Γεράσιµου και µετά από προφορική συνεννόηση και µε την Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Χριστοφοράτου Νίκη (η οποία βρίσκεται στην Αθήνα), αλλά και µε αφορµή σχετικό δηµοσίευµα της παράταξης « Ενωµένης Τετράπολης» για την διαδικασία της εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφάνειας 52,50 τ.µ. έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και επειδή ως εκ των παραπάνω έχει προκύψει νοµική αµφισβήτηση και νοµικός προβληµατισµός για το ποιο είναι το αρµόδιο όργανο για να κρίνει το θέµα της επανάληψης του διαγωνισµού, κρίνεται αναγκαίο η ανωτέρω νοµική διχογνωµία να επιλυθεί µε γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου , οπότε προτείνεται η µαταίωση του ∆ιαγωνισµού µέχρι να επιλυθεί η κρίσιµη αυτή νοµική αµφισβήτηση από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλονιάς.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία, Μινέτος ∆ιονύσιος, Παπαναστασάτος Γεράσιµος, Παπαδάτος Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος.
Την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την µαταίωση της διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των δύο ισογείων καταστηµάτων στο κτίριο Β (δηµοτικό ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου που έχει οριστεί για τις 12/10/2018. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος
Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών


Πηγή