Δήμος Πύργου: O Νίκος Τσίμπρης Αντιδήμαρχος για τη διακίνηση των τουριστών από Κατάκολο στον Πύργο

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσίμπρη Νικόλαο, από σήμερα έως της
λήξεως της δημοτικής περιόδου, εντεταλμένο Σύμβουλο και του αναθέτει , χωρίς αμοιβή,
την αρμοδιότητα για την διακίνηση των Τουριστών από Κατάκολο σε Πύργο.

Ο ανωτέρω θα αποκαλείται «Αντιδήμαρχος».
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Πηγή