Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την Δευτέρα

Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα πραγματοποιηθεί η 1η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2017 Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 181/2018απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

2.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017 Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 182/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Α) Μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.

Β) Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Δ.Κ. Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίαςκ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελοκάστρου και Σπολάιτας.(Σχετ.οιυπ’ αριθμ. 33 και 34/2017 αποφάσεις της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, 2/2016 απόφαση της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου, 5/2017 απόφαση της Τ.Κ. Σπολάιτας και η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίαςκ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης, της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Δημήτριος Αρωνιάδας και της Τ. Κ. Σπολάϊτας κ. Λάμπρος Μυρισιώτηςσυμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67,80 &81 του Ν. 3852/2010).

3. Ονοματοδοσία Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Τ.Κ. Δοκιμίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

4. Έγκριση υποβολής προτάσεωνδράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: ΒΑΑ_2 (Α/Α ΟΠΣ 3064) και τίτλο:«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (ΕΤΠΑ) και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1.α (Α/Α ΟΠΣ 3217) και τίτλο:«Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» (ΕΤΠΑ) .

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 € από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020»”.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

7. Έγκριση προσθήκης υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου θερμαινόμενης πισίνας και βοηθητικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο» στην πράξη: «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας» με κωδικό MIS 5000951 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 1. Εξειδίκευση πιστώσεωνπροϋπολογισμού έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 1. Έγκριση: α) Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ ΣΑΕ 571 (κωδικός έργου:2014ΣΕ57100004) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»προϋπολογισμού 200.000,00 €, β) αναγκαιότητας εκτέλεσης έργου και γ) τρόπος ανάδειξης οικονομικού φορέα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 197/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 1. Έγκριση του υπ’αριθμ.1/2018 πρακτικού της υπ’αριθμ. 46438/26-9-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης για επιλογή ανάδοχου για την«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7: Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός – όχημα) μεγάλου ύψους».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 1. Συγκρότησηεπιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης που αφορά το πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου για διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

17. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά» Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

18. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Εκμίσθωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Αγορά.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 95/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική 2018» και της 24/2018 με θέμα: «Συμπλήρωση της 130/2017 Τιμολογιακή Πολιτική 2018».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης – Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.κα Μπούτιβα).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου».(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010)
 1. Έγκριση υλοποίησης κατασκευής εξυπηρέτησης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Λαμπιρίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Λαμπιρίου κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).
 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 47/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας)

 1. Σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Κασομούλη μεταξύ του Ο.Τ. 74Α-411Β-411Γ του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καινουρίου της Δ.Ε.Θεστιέων Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 110 (αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης).(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Εξέταση ενστάσεων κατά της 210/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κων/νου του Δήμου Αγρινίου στα ΟΤ 118 και ΟΤ 125». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ. 491Α-492-494-495-495Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261Β του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου με φερόμενους ιδιοκτήτες Χρήστο και Στέργιο Γαρουφαλή.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 1. Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας της μελέτης έργου:«Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» Επέκτασης 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 669. Επί αιτήσεως Ελένης Θεοδώρου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1056-1041-1057-1055-1029 σχ. πόλης Αγρινίου.Επί αιτήσεως Γιωτοπούλου Κωνσταντίνας & Σωτηρίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 804 επί αιτήσεων Χριστόφορου Ιωάννου και Ελένης Ρόζου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση απόφασης – δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη των πράξεων:

«Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο».

«Σήμανση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου δάσους Φράξου στο Τριχώνιο».

«Συντήρηση – ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου»,

που υποβάλλονται για χρηματοδότησης στην Τριχωνίδα Α.Ε., στο Τοπικό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για τηνπρομήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις-βελτιώσεις των εγκαταστάσεων λειτουργίας ΔημοτικούΑθλητικούΚέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” (κατεδάφιση κερκίδας, τεχνητός χλοοτάπητας, στεγάνωση στέγης κ.λπ.».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα διαμόρφωσης οδών & τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης -Περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή καιοριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας»της Πράξης: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή καιοριστική παραλαβή του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από τον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).


Πηγή