Μετατίθεται η ημερομηνία των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

Η Κοινοπραξία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – Ι. ΨΑΡΡΑΣ, ανάδοχος της μελέτης με κωδικό σύμβασης ΚΤ5-10: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη

δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας και Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό σύμβασης ΚΤ5-10 σας ενημερώνει ότι ο χρόνος έναρξης της συλλογής των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων (ιδιοκτησίας) για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας μετατίθεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2018.

Η ενημέρωση των πολιτών συνεχίζεται σε όλους τους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.


Πηγή