Πάτρα:Τα θέματα της δημοτικής Οικονομικής Επιτροπής

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 16η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα: 1. Νομική στήριξη υπαλλήλου (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων) 2. Άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης κατά Νικόλαου Μητρακόπουλου και υπέρ Ευαγγελίας Σταυροπούλου κ.λ.π. στην εκκρεμούσα δίκη επί της από 19/6/2018 αγωγής του Νικόλαου Μητρακόπουλου που αφορά ιδιοκτησιακή διαφορά στο νεκροταφείο του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος Φ. Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος) 3. Έγκριση 1ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Ενότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας και Βραχναιίκων 2017» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 4. α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο δημοτικό γήπεδο Άνω Καστριτσίου» και ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια) 5. α) Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή – Συντήρηση μονώσεων στεγών Σχολικών Κτιρίων 2017» και ανάθεση της σύμβασης στη μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β) πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια) 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές) 7. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Υπαπαντής της Τ.Κ. Κ. Καστριτσίου του Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 22.308,68 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 8. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Σταυρακίου στη θέση Πεζούλα της Τ.Κ. Θεριανού-Καμινίων του Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9 α και γ του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Βότση της Τ.Κ. Θέας Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 9 α και γ του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 10. α) Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στο kick-off Meeting και στην Τεχνική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου RE-WATER (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής) 11. α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη Συμμετοχή σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής) Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    12 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα