Πάτρα:Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 26η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1. Έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 2. Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Υλικών άρδευσης για τις ανάγκες των Κοινοχρήστων χώρων» CPV:43323000-3, σύμφωνα με την αριθ. 39/2018 Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου (εισηγητής: Δ. Πελεκούδας – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές) 4. Έγκριση όρων Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης: «Μέτρα αναβάθμισης της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, διαχείριση της κυκλοφορίας και στάθμευσης», προϋπολογισμού 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Φύλαξη των χώρων: 1) Του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου και Σεφέρη και 2) Των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου», συνολικού προϋπολογισμού 267.600,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) και συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2018 Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές 6. Συγκρότηση Επιτροπών (Γνωμοδοτικό Όργανο και Επιτροπή Ενστάσεων) της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΦΟΔΣΑ για το έτος 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 7. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση: α) Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) 8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα υπέρ Υποθηκοφυλακίου και Κτηματολογίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια) 9. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    22 Οκτωβρίου 2018

  • Κατηγορίες:

    Αχαΐα