Περιφέρεια: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστ […]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 € με ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Στους ενδιαφερόμενους Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 73488

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται

η 21/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2018, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 10:00.

4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.225,81 €, με ισχύ τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Πηγή