4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020

Πραγματοποιείται την προσεχή Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Στη συνεδρίαση θα γίνει παρουσίαση και συζήτηση για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 καθώς για γενικότερα θέματα που αφορούν οριζόντια το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν:

O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ως Πρόεδρος, εκπρόσωποι των Αρχών διαχείρισης και συντονισμού, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών τομεακών Επιχ. Προγραμμάτων και Επιτελικών δομών Υπουργείων, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, των Δήμων κάθε Περ. Ενότητας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ (ΕΣΑμεΑ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Περ. Συμβούλιο Καινοτομίας Ι.Ν., Επιμελητήρια, ΣΕΤΕ, Ομοσπονδία ΚΟΙΣΠΕ, Ομοσπονδία ΜΚΟ, Δίκτυο Μικρών Νησιών). Επίσης μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών του Υπ. Οικ, της Ε.Ε., της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού της ΠΙΝ, κ.α.

H 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ionian Park στις 10.30π.μ.

Επισυνάπτεται η Ημερήσια διάταξη της Συνεδρίασης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α. Εισαγωγικό μέρος 11.00 – 11.30

– Διαπίστωση απαρτίας – Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

– Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

– Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Β. Παρουσίαση-Πρόοδος Υλοποίησης ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020

  1. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ και ενημέρωση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2017

1.1. Ενημέρωση για την Ενεργοποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (στοιχεία ενεργοποίησης, ειδικές στρατηγικές, κρατικές ενισχύσεις, Ετήσια Έκθεση 2017 κλπ) 11.30-11.45

Εισηγητής: Σπίγγος Θανάσης, Προϊστάμενος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

1.2.Ενημέρωση για την Υλοποίηση του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 (στοιχεία πορείας υλοποίησης ανά Α.Π. και Ταμείο κλπ) 11.45-12.15

Εισηγητές: Παππάς Παύλος Προϊστάμενος Μονάδας Β1 και Ασπιώτης Κώστας Προϊστάμενος

Μονάδας Β2 ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

  1. Αναθεώρηση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 (έτους 2018) – Συμπεράσματα της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής ΠΕΠ 12.15-12.30

Εισηγητής: Σπίγγος Θανάσης Προϊστάμενος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

  1. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία επίτευξης των στόχων του Προγράμματος (Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, Πλαίσιο Επίδοσης, Κανόνας Ν+3) 12.30-12.45

Εισηγητής: Οικονόμου Πέτρος, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

  1. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση & Επικοινωνία του Προγράμματος, αξιολόγηση στρατηγικής, προγραμματισμός μέτρων για το επόμενο έτος 12.45-13.00

Εισηγητής: Ρούσσου Αγγελική, Στέλεχος Μονάδας Α ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Γ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 13.00- 14.00

Διάλειμμα 14.00-14.30

Δ. Ειδικά Θέματα – Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων

  1. Απαιτήσεις Παρακολούθησης Δεικτών 14.30-14.45

Εισηγητής: στέλεχος της ΕΥΣΣΑ

  1. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής 14.45-15.00

Εισηγητής: στέλεχος ΕΥΣΕ

  1. Επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

7.1.Πορεία διαπραγμάτευσης και στρατηγικού σχεδιασμού 15.00-15.15

Εισηγητής: στέλεχος ΕΥΣΣΑ

7.2.Νέος Κανονισμός ΕΚΤ+ 15.15-15.30

Εισηγητής: στέλεχος ΕΥΣΕΚΤ

  1. 8. Λοιπά θέματα 30-16.00

Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 16.00- 17.00

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17.00-17.30


Πηγή