600.000 ευρώ στο ΠΔΕ για την οριστική διευθέτηση της παράκαμψης της Απόλπαινας

Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός

Έγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η δέσμευση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στο Τ.Κ. Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων ».

Σύμφωνα με το έγγραφο που οδεύει προς ενημέρωση του δήμου Λευκάδας η δημοπράτηση θα γίνει άμεσα με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο την πιο συμφέρουσα πρόταση οικονομικής προσφοράς.

Οι εργασίες θ΄ αναφέρονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός θα συνταχθεί βάσει των εγκεκριμένων τιμολογίων. Το ποσό που καθορίζεται για γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου ανέρχεται στο ύψος του 18% .

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου αναφέρεται και η ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας που θ΄αναφέρει ότι το έργο πραγματοποιείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρος και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Πηγή: meganisinews.eu


Πηγή