86 νέους γεωργούς εγκαθιστά στα Ιόνια Νησιά ο Περιφερειάρχης

Ύψος χρηματοδότησης 1.747.000

Την ένταξη πράξεων για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, ύψους χρηματοδότησης 1.747.000, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Την ένταξη πράξεων, στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017, που θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με το συνολικό ποσό των 1.747.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των ογδόντα έξι (86) δικαιούχων, ξεκινούν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων (οικ. 107929/44178) 28-11-2018 και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και έχει διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

Επισυνάπτεται η Ένταξη πράξεων για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, και ο αναλυτικός πίνακας των ογδόντα έξι (86) δικαιούχων εντασσόμενων πράξεων του μέτρου 6.1 για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε μορφή PDF και word

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

agrotes 002agrotes 002

***

«Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α'/2010) όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄265).
 4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 8.2.6 «Μ06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 20» (ΦΕΚ 3322/Β/2016) όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
 9. Την αρ. 2022/08-03-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 885/Β’/14-03-2018) «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2017» όπως κάθε φορά ισχύει.
 10. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2017.
 11. Τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αξιολογητών που ορίστηκαν με την αρ. πρωτ. 39514/15597/08-05-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 7ΝΠΡ7ΛΕ-ΛΨ6) επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων (πίνακες αποτελεσμάτων αξιολόγησης) της αρ. πρωτ. οικ. 95905/39329/25-10-2018 Απόφασης του Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: ΩΣΒ17ΛΕ-ΝΘ8).
 12. Τις αιτήσεις μη ένταξης των υποψηφίων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2017.
 13. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1

 1. Την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020 των παραδεκτών πράξεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
 2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται σε 1.747.000,00€ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 1. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων εκκινούν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.

 1. Ο δικαιούχος μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το διοικητικό έλεγχο και συνεπεία της οποίας η αντίστοιχη πράξη περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τη Διαδικασία Ι.1.5 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. Η ανάκληση επαναφέρει το δικαιούχο στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει την εν λόγω αίτηση ή το τμήμα της εν λόγω αίτησης.

Άρθρο 2

Στόχοι Επιχειρηματικού Σχεδίου / Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις

Κάθε δικαιούχος με την ένταξή του στο υπομέτρο 6.1, αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις/υποχρεώσεις που αφορούν στην υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου με δεσμευτικούς στόχους για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχό. Ειδικότερα κάθε δικαιούχος αναλαμβάνει να τηρεί τις παρακάτω δεσμεύσεις / υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και να τηρεί τις επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους:

 1. Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητά του.
 3. Να διατηρήσει τη γεωργική εκμετάλλευσή του/της στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
 4. Ο δικαιούχος Νομικό Πρόσωπο να διατηρήσει ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7).
 5. Να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 6. Να υλοποιήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του/της συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας για τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, εφόσον απαιτείται, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον/την δικαιούχο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο, προκειμένου να επιτύχει τους παρακάτω δεσμευτικούς στόχους:

Κατ’ έτος (και ανελλιπώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο):

 • Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
 • Να διατηρήσει τη βαθμολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο από το επίπεδο της βαθμολογίας του πρώτου επιλαχόντα, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ανώτερο ή ίσο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιμης βαθμολογίας.
 • Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) με την οποία εγκρίθηκε για το Υπομέτρο 6.1 Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του σχεδίου η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης.
 • Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση.

Εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

 • Να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία.

Εντός χρονικής περιόδου 1 έτους από την ημερομηνία ένταξης

 • Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται.

Εντός χρονικής περιόδου 18 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασης όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

 • Να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

Εντός χρονικής περιόδου 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης εγκατάστασής όπως αυτή έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο

 • α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».

β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξης

 • Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει.

Εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία ένταξης

 • Να αναπτύξει τη γεωργική του/της εκμετάλλευση, ώστε αυτή να αποκτήσει τον προσανατολισμό παραγωγής που αναφέρεται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
 • Να επιτύχει τους ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους αλλά και τα λοιπά μεγέθη που προσδιορίζονται στο επιχειρηματικό του/της σχέδιο όπως αυτά έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και διαμορφωθεί κατά το διοικητικό έλεγχο.
 • Να αποκτήσει άδεια εγκατάστασης πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται, η οποία να καλύπτει τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης..
 • Να υποβάλλει αίτηση καταβολής τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την παρούσα, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 23 της αρ. 8585/10-10-2017 ΥΑ, εντός καταληκτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης ένταξης πράξεων.
 1. Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
 2. Να ενημερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης όπως και να λαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.
 3. Να αποδέχεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήματα και οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020.
 4. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια με στοιχεία όπως η ονομασία του δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.

Άρθρο 3

Παρακολούθηση και υλοποίηση

 1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης του υπομέτρου 6.1
 2. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των αρμοδίων Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Λευκάδας και την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 23, 24 της αρ. πρωτ. 8585/2016 ΥΑ.

Άρθρο 4

Διαδικασία χορήγησης της στήριξης,

 1. Αρμόδιος φορέας πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει κάθε δικαιούχος για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την ένταξή του/της στο υπομέτρο, κυμαίνεται μεταξύ 17.000-22.000€ και περιλαμβάνεται για κάθε δικαιούχο στο Παράρτημα της παρούσας.
 3. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Η χρηματοδοτική συνδρομή του Ε.Γ.Τ.Α.Α. χορηγείται σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του Υπομέτρου 6.1 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Καν (ΕΚ) 1305/2013 και στον Καν. (ΕΚ) 1303/2013.
 4. Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις:
  • Η α’ δόση (70% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την απόφαση ένταξής τους.
  • Η β’ δόση (30% επί του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο μετά την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού του/της σχεδίου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον ο/η δικαιούχος αποκτήσει τις προϋποθέσεις και εκπληρώσει τους δεσμευτικούς στόχους του επιχειρηματικού του/της σχεδίου που απαιτούνται για την καταβολή της δεύτερης δόσης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση ένταξης.
  • Η αίτηση καταβολής της τελικής πληρωμής (δεύτερη πληρωμή) μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση του τρίτου έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.
  • Η υποβολή αιτήματος πληρωμής δεύτερης δόσης μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται αυτά που προβλέπονται σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής και την εφαρμογή κυρώσεων στα άρθρα 22 και 31 της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μη υποβολής για λόγους ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και μόνον εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της ΔΑΟΚ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που είναι σε θέση να πράξει αναλόγως.
 5. Η διαδικασία για την πληρωμή κάθε δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23, 24 και 25 της αρ. πρωτ. 8585/2016 ΥΑ.

Άρθρο 5

Τροποποίηση – μεταβολή πράξης

 1. Το επιχειρηματικό σχέδιο του/της δικαιούχου δύναται να τροποποιηθεί έως και δύο (φορές) ή να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησής του με αίτηση του/της δικαιούχου ή από τη ΔΑΟΚ με σχετική ενημέρωση του/της δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της αρ. πρωτ. 8585/10-10-2016 ΥΑ.
 2. Εφόσον κατά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης / μεταβολής δεν επηρεάζονται βασικά στοιχεία της παρούσας απόφασης ένταξης δεν χρειάζεται τροποποίηση αυτής.
 3. Εφόσον κατά την αποδοχή ή απόρριψη των τροποποιήσεων προκύπτει ότι αλλάζουν βασικά στοιχεία της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της αρ. πρωτ. 8585/10-10-2016 ΥΑ, τότε αυτή πρέπει να τροποποιείται.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

 1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής διενεργείται από τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων και τη ΔΑΟ της έδρας της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της αρ. πρωτ. 8585/10-10-2016 ΥΑ.
 2. Η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τον καθορισμό όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τους επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 28 και 29 της αρ. πρωτ. 8585/10-10-2016 ΥΑ.

Άρθρο 7

Κυρώσεις

 1. Εφόσον κατά την διάρκεια των ελέγχων και εν γένει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες, ήτοι: α) αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων, β) μη συμμόρφωση με ενδεχόμενες συστάσεις, γ) αθέτηση των όρων επιλεξιμότητας και των δεσμεύσεων του θεσμικού πλαισίου, δ) μη ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ε) δήλωση ψευδών στοιχείων προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν στο υπομέτρο και να λάβουν τις ενισχύσεις του ή μη δήλωση των απαραιτήτων στοιχείων λόγω αμέλειας, στ) μη υποβολή αίτησης πληρωμής β’ δόσης εντός των τιθέμενων προθεσμιών, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή εξαιρετικής περίστασης και ζ) επιθυμία οικειοθελούς αποδέσμευσης, επιβάλλονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, οι κατά περίπτωση κυρώσεις των άρθρων 31 και 33 της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ.
 2. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρετικές περιστάσεις, προφανή σφάλματα τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή, σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση και όταν η αρμόδια αρχή πεισθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις.
 3. Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών, ιδιαιτέρως δε με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και των λοιπών μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του TAXIS, των ασφαλιστικών οργανισμών, του Εθνικού Δημοτολογίου, του Εθνικού Κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας, προκύψει ότι δεν πληρούνται είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης είτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου εκδίδεται απόφαση απένταξης δικαιούχου από τον Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σε αυτήν την περίπτωση τυχόν καταβληθέντα ποσά θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Λευκάδας, καθώς και στην έδρα της ΔΑΟ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ


Πηγή