Απογραφή Δεκεμβρίου Δικαιούχων Διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών

Απογραφή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δικαιούχων Διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών μεταμοσχευμένων

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών-Μεταμοσχευμένων, να προσέλθουν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οδός Μομφεράτου 30 στο Αργοστόλι,

από 01.12.2018 έως 31.12.2018 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξαμηνιαία απογραφή τους.

Όσοι εκ των δικαιούχων αδυνατούν αυτοπρoσώπως να προσέλθουν στην υπηρεσία μας, μπορούν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής τους στην οποία θα δηλώνουν τα εξής:

  • Δεν λαμβάνω το Διατροφικό Επίδομα από άλλη Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
  • Ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου είναι ……………………
  • Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω την Υπηρεσία σας.

Πληροφορίες :Ι. Καραδημήτρη

τηλ. 2671362703

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ


Πηγή