Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2018

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι, η χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2018 θα ξεκινήσει στις 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

Τα Δελτία Μετακίνησης (για τους μόνιμους κάτοικους του Νομού) θα χορηγούνται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Μομφεράτου 30, Αργοστόλι), καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Αίτηση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον κηδεμόνα του ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Γνωμάτευση υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου ή Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων διατροφικού επιδόματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κεφαλονιάς.(οι βεβαιώσεις να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο)
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής και την μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ..
  5. Δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Δελτίο Συνοδού, δικαιούνται οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη νοημοσύνης μικρότερο ή ίσο με τριάντα.

Φωτογραφίες δεν απαιτούνται σε περίπτωση ανανέωσης δελτίου.

6. Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, τηλ.: 2671362701 και 2671362704 κ. Τζιμούλη Μαρία και κ. Καρυπιάδου Φανή.

«Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»


Πηγή