Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας: Ικανοποίηση για την παροχή υπηρεσιών (VIDEO)

«Πολύ Ικανοποιημένοι» είναι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, για το Βαθμό Ικανοποίησης από την Εργασία τους και τις Τεχνικές Παρακίνησης, οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.

Η έρευνα, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Management Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «ΥΓΕΙΑ: Η Στρατηγική της Διά-κρισης» που διεξήχθη από 1η έως 3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, και επιβραβεύτηκε με «εύφημο μνεία».

Την εργασία παρουσίασαν στο Συνέδριο της Αθήνας η Υποδιευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Μαρία Μάλλιου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπ. Δυναμικού Κατερίνα Γαλιάτσου

Σκοπός της έρευνας, που υλοποιήθηκε από την Υποδιευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Μαρία Μάλλιου, ήταν να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, από το αντικείμενο και το περιβάλλον εργασίας τους, η αναγνώριση και προοπτικές εξέλιξης καθώς και να αναδειχθούν οι βέλτιστες τεχνικές παρακίνησης. Επιπρόσθετοι στόχοι, ήταν να αναδειχθούν και άλλες πτυχές της επαγγελματικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου πληθυσμού (π.χ. η συνειδητοποιημένη επιλογή επαγγέλματος, η πρόθεση για αποχώρηση κ.α.) και να εκτιμηθεί το μέγεθος του άγχους και της πίεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η έρευνα διενεργήθηκε στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου και τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσε το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αυτών που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Διανεμήθηκαν 250 ερωτηματολόγια στη Ν.Μ. Πύργου και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 170, με ποσοστό ανταπόκρισης 74,4%.

Τα αποτελέσματα

Από το Μ.Ο των απαντήσεων για τον προσδιορισμό του βαθμού ικανοποίησης από το περιβάλλον εργασίας, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι, αποδίδοντας την ικανοποίηση αυτή κυρίως στη συνεργασία με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους.

Από την άλλη, οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από το αντικείμενο της εργασίας τους –ως πηγές δυσαρέσκειες – παρουσιάζουν υψηλούς Μ.Ο. κυρίως στο συχνό αίσθημα κόπωσης, στην επιφόρτιση με μεγάλο σε όγκο έργο και στο γεγονός πως το αντικείμενο εργασίας συνιστά «πηγή άγχους».

Επειδή ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης στην εργασία τους είναι καθοριστικός παράγοντας παρακίνησης, τέθηκε σχετική ερώτηση στους συμμετέχοντες. Από το συνολικό Μ.Ο. των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι ο στατιστικός πληθυσμός είναι πολύ ικανοποιημένος από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης .

Σε ερώτηση που τέθηκε, σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι θα βαθμολογούσαν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας τους, η πλειοψηφία δήλωσε γενικά ικανοποιημένη, με ποσοστό 41,8% να τη βαθμολογεί καλή και 40,6% πολύ καλή, ενώ αρνητικά απάντησε το 8,2% του πληθυσμού.

Σύγκριση με την έρευνα του 2014

Από αντίστοιχη έρευνα που διενεργήθηκε στο Γ.Ν. Ηλείας το 2014 με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους, προκύπτει βελτίωση στους Μ.Ο. όλων των παραγόντων ικανοποίησης των εργαζομένων. Το 2014 ήταν 2,61 (όπου 1 – καθόλου, 2-λίγο, 3-πολύ, 4-παρά πολύ, 5 απόλυτα) και το 2017 ήταν 3,32, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 27,2% .

Επίσης, βελτίωση παρουσιάζεται και στο ερώτημα που τους τέθηκε σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι θα βαθμολογούσαν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα τους με τα ποσοστά να αυξάνονται στην καλή και πολύ καλή βαθμολογία και να μειώνονται στην καθόλου καλή και άριστη. Ειδικότερα, το 2014, το 38,7% είχε δηλώσει «καλή» και σήμερα το ποσοστό αυτό το 2017 έφτασε στο 41,8%, ενώ το «καθόλου καλή» έχει μειωθεί από το 20,2% σε 8,2% και το «πολύ καλή» έχει αυξηθεί από 31,1% σε 40,6%.

Συμπεράσματα

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν, πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το περιβάλλον εργασίας. Επίσης, ικανοποιημένοι από το αντικείμενο και τη φύση της εργασίας τους και πολύ ικανοποιημένοι από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης. Εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το μισθό και ακολούθως για τις ευκαιρίες εξέλιξης και συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων.

Βέλτιστες τεχνικές παρακίνησης των εργαζομένων αναδείχθηκαν η δημιουργία καθηκοντολογίου, η εκπαίδευση του προσωπικού και η σύνδεση των αποδοχών με την απόδοση-παραγωγικότητα.

Η ικανοποίηση από το περιβάλλον εργασίας σχετίζεται αρνητικά με το μορφωτικό επίπεδο και θετικά με την ειδικότητα, η ικανοποίηση των εργαζομένων από την αναγνώριση και τις προοπτικές εξέλιξης εξαρτάται από την ειδικότητα, ενώ για τους υπόλοιπους παράγοντες, αποδείχτηκε ότι δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.

Κώστας Διαμαντόπουλος, Διοικητής Γ.Ν Ηλείας

«Οι έρευνες αυτές αποτελούν μοναδική ευκαιρία για να δούμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε. Δεν επαναπαυόμαστε στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων συγκριτικά με το 2014. Μετά από μια περίοδο ραγδαίας μείωσης των ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων του συστήματος, έχει επέλθει μια σταθερότητα. Αυτό αποτυπώνεται στις απόψεις των εργαζομένων. Οι αρνητικές τους τοποθετήσεις καταγράφονται και στο βαθμό που μπορούν να «θεραπευτούν» στα πλαίσια της Νοσηλευτικής μας Μονάδας, θα υπάρξουν


Πηγή