Κουνάβης: «Θα μας μείνει η προεδρία μαζί με τα σκουπίδια»


ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ» [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]

Με το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» καθορίστηκαν μεταξύ άλλων και τα ζητήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώρας και προβλέφθηκαν ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) της χώρας.

Με το άρθρο 225 Ν. 4555/2018 καθορίστηκε ότι:
α) οι ΦΟΣΔΑ δεν μπορούν να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά μόνο κοινωφελή και χάριν του δημοσίου συμφέροντος,
β) σε κάθε περιφέρεια μπορούν να λειτουργούν ένας έως τρεις ΦΟΣΔΑ εφόσον έχει ληφθεί απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των δήμων – μελών του ΦΟΣΔΑ με απόλυτη πλειοψηφία καθορίζοντας τη νομική μορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθμό των εκπροσώπων του κάθε δήμου στη διοίκηση του ΦΟΣΔΑ,
γ) σε κάθε ΦΟΣΔΑ συμμετέχουν πλέον του ενός δήμοι όμοροι και ανήκοντες στην ίδια Π.Ε. είτε σε διαφορετικές αλλά όμορες Π.Ε. της ίδια Περιφέρειας,
δ) κάθε δήμος συμμετέχει μόνο σε ένα ΦΟΣΔΑ,
ε) εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους δήμους – μέλη του οικείου ΦΟΣΔΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένα ΧΥΤΑ και τουλάχιστον μια μονάδα μηχανικής η βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή υποδομή ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΣΔΑ η διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Επίσης, με το άρθρο 245 παρ. 1 και 2γ’ του Ν. 4555/2018 ορίστηκαν μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4555/2018 οι δήμοι – μέλη των περιφερειακών ΦΟΣΔΑ που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 οι οποίοι συμμετέχουν και σε άλλους ΦΟΣΔΑ αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για την από κοινού με τους υπολοίπους δήμους – μέλη συμμετοχή τους σε ΦΟΣΔΑ που πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του νόμου και τη συγχώνευση του ΦΟΣΔΑ αρμοδιότητάς του σε αυτόν.
Η συμμετοχή των δήμων και η συγχώνευση του ΦΟΣΔΑ σε άλλον ΦΟΣΔΑ γίνεται με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων και διαπιστώνεται εν συνεχεία με πράξη του Συντονιστή.
Βεβαίως, ο Ν. 4555/2018 έχει ελλείψεις και αντιφάσεις που θα έπρεπε το αρμόδιο υπουργείο να τις εντοπίσει και να κάνει τις ανάλογες τροποποιήσεις. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σαφής και αδιαμφισβήτητη πρόβλεψη στο νόμο για το τι γίνεται με εκείνους τους δήμους που είναι μέλη Αναγκαστικών Αυνδέσμων οι οποίοι ναι μεν συνεστήθησαν ως Περιφερειακοί ΦΟΣΔΑ με το άρθρο 13 Ν. 4071/2012, πλην όμως πότε δεν λειτούργησαν ως τέτοιοι.

Σε αυτούς ανήκουν όλοι οι Αναγκαστικοί Σύνδεσμοι της Αχαΐας, για τους οποίους υπήρξε απόφαση Συντονιστή που τους συγχώνευσε με το Ν. 4071/2012, πλην όμως ποτέ δε συγκροτήθηκε σώμα διοίκησης, ποτέ δε λειτούργησε Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ, ενώ οι επιμέρους Αναγκαστικοί Σύνδεσμοι συνέχισαν κανονικά τη λειτουργία τους διατηρώντας τις χωριστές διοικήσεις τους, την οικονομική και λειτουργική αυτονομία τους και ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα της ανεξάρτητης λειτουργίας τους.

Μάλιστα και η από Νοεμβρίου 2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προβλέπει ότι «Η σύσταση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ έχει ολοκληρωθεί τυπικά, όμως ουσιαστικά ο φορέας, είναι ανενεργός αφού τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει συγκροτηθεί και ως εκ τούτου δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές, ούτε την απαιτούμενη στελέχωση για την υλοποίηση των υποχρεώσεών του».
Δηλαδή τελικά οι τέσσερεις Αναγκαστικοί Σύνδεσμοι Διαχείρισης Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Π.Δ.Ε. συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα.
Παρόμοια ζητήματα αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια Νησιά.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή από το αρμόδιο Υπουργείο δεν προκύπτει μέχρις στιγμής βούληση για διόρθωση των νομοθετικών αβελτηριών, πρέπει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 4 μηνών που λήγει την 18-11-2018 να ληφθούν οι αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων.

Ο δήμος μας συμμετέχει στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν προδιαβούλευσης και συμφωνίας και των λοιπών Δημάρχων της Αχαΐας και ένεκα της ωριμότητας του Συνδέσμου μας της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας σε υποδομές και εκκρεμούν έργο όπως της αντίστροφης όσμωσης που βαίνει σε δημοπράτηση, αλλά και στην πρόοδο μελετών μονάδων κομποστοποίησης και επεξεργασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετατροπής ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ,
Εισηγούμαι τη λήψη απόφασης εκ του δημοτικού μας συμβουλίου περί προσαρμογής στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 και της συγχώνευσης των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Σύνδεσμος τούτος θα λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου κοινωφελούς χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας 30 ετών από τη δημοσίευση της διαπιστωτικής απόφασης Συντονιστή, με έδρα τα Λουσικά Δυτικής Αχαΐας και διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες λειτουργούσες στην Πάτρα και το Αίγιο, των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων τους καθορισθησομένων από το καταστατικό που θα συνταχθεί με την ολοκλήρωση των φάσεων συγχωνεύσεως και με αποφάσεις του οικείου Δ.Σ. και με αριθμό δημοτικών συμβούλων ως εκπροσώπων του δήμου μας, όργανα, αρμοδιότητες, πόρους, οικονομική διοίκηση, διαχείριση και τιμολογιακή πολιτική την εκ του νόμου προβλεπόμενη, του δε τυχόν προσωπικού του συνδέσμου και της όλης περιουσίας του κινητής και ακίνητης μεταφερομένης κατά τις διατάξεις του νόμου στο φορέα που συγχωνεύεται οι άνω σύνδεσμοι 1ης, 3ης και 4ης ενότητας.

Εκφράζεται η πολιτική βούληση όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του διευρυμένου Συνδέσμου στον οποίον θα συγχωνευτούν και οι λοιποί Σύνδεσμοι της Αχαΐας να προέρχεται από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
Ταυτόχρονα θέτουμε τη ρητή υπόμνηση σύμφωνα με το άρθρο 245 παρ. 13 του Ν. 4555/2018 ότι μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποίησης των συστατικών πράξεων ή της συγχώνευσης οι Σύνδεσμοι συνεχίζουν να λειτουργούν ασκώντας τις αρμοδιότητες της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους και την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους στον ΦΟΣΔΑ στον οποίον συγχωνεύονται.


Πηγή