Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει με 15 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: « Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 44173/24-8-2018 ( ΦΕΚ3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει ».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο: «Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου: « Ανόρυξη γεωτρήσεων Δ.Αμφιλοχίας (Νέα υδρευτική γεώτρηση στην θέση ΒΕΛΑΩΡΑ) ».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης σε δημοτικούς χώρους και ακίνητα (σχολείο Χρυσοπηγής)».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου: «Αναδιαρρύθμιση δημοτικού ακινήτου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή εγκατάστασης λυμάτων δημοτικού κτιρίου στη Φλωριάδα».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Βαρετάδας».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο:«Λήψη απόφασης για συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή υποδομής οδού Αμπελάκι –Αρειάδα» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο: «Παράταση μίσθωσης της έκτασης επιφάνειας περί 1500 τ.μ. σε χώρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΔΕ επί της οδού Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων θέση Αμφιλοχία για την στέγαση των μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής: ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδομάτων».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Σιατής (Εντεταλμένος Σύμβουλος) ].

ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» πρόγραμμα ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής: ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 15 ο «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2019». [ Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος].

Με την πρώτη ψιχάλα το Αιτωλικό βυθίζεται στο σκοτάδι


Πηγή