Τα αποτελέσματα της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Π.Ι.Ν Τα αποτελέσματα της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

Πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτου η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Ε., των Υπουργείων, οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, κ.α.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε η πρόοδος υλοποίησης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, σύμφωνα με την οποία έχει ενεργοποιηθεί μέσω 72 προσκλήσεων το 104,9% του προγράμματος, έχουν ενταχθεί πράξεις 149,9 εκατ. Ευρώ (64,7%), οι συμβάσεις ανέρχονται στο 36% και οι δαπάνες στο 20,4%. Η Επιτροπή έκρινε ως ικανοποιητική την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ και το ύψος της απορρόφησης των πόρων ωστόσο χρήζει προσοχής το θέμα των καθυστερήσεων στις συμβάσεις. Τονίστηκε η ανάγκη έντασης των προσπαθειών σε έργα και δράσεις που δεν θα είναι επιλέξιμα κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2017 (απορρίμματα, λύματα) και συστηματοποίησης της βοήθειας προς τους Δικαιούχους.

Η Επιτροπή ενέκρινε την εξειδίκευση δράσεων του ΠΕΠ που αφορούν στη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα Κέντρα Κοινότητας με δημιουργία Ολοκληρωμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους και Δημιουργία/Λειτουργία Κέντρων Στήριξης Οικογένειας.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την προωθούμενη αναθεώρηση του Ε.Π. Ιόνια Νησιά η οποία εστιάζει στην πρόβλεψη νέων δράσεων, εσωτερικές μεταφορές πόρων, κλπ.

Ενημερώθηκε επίσης για την πορεία επίτευξης των στόχων του προγράμματος καθώς και για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση-Επικοινωνία και Προβολή του Προγράμματος και για τον προγραμματισμό των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας κατά το 2019.

Οι εκπρόσωποι της Εθνικών Αρχών, μεταξύ των άλλων, ενημέρωσαν τα μέλη της Επ.Πα για την πορεία διαπραγμάτευσης και Στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 αναφέροντας τις πολιτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων, ιδιαίτερα τις δυσκολίες για τη χώρα μας, την πρόταση προϋπολογισμού και κανονιστικού πλαισίου. Έγινε επίσης ενημέρωση για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της επόμενης προγραμματική περιόδου.

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο «εκφράζει την ανησυχία της για 1) την ελάττωση κατά 10% περίπου του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για τις Πολιτικές Συνοχής και ιδιαίτερα τις αλλαγές στη δομή όσον αφορά στις πολιτικές εδαφικής συνεργασίας που αναφέρονται στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές Περιφέρειες, 2) τον μειωμένο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την αγροτική οικονομία με αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις για το σύνολο της χώρας».


Πηγή