Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 166.820,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για διάλυση σύμβασης του έργου : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ» προϋπολογισμού 12.963,78 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για την αναγνώριση κύριας δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Κατωχωρίου – Γενίου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για την αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για την αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Καστού Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση, μετά από αίτημα, διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας ΙΙ.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, κατ΄ ακολουθία του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, μετά από αίτημα για επέκταση των ορίων του οικισμού Παλαιοκατούνας – Αγ. Χριστόφορου Δ.Δ. Πλατυστόμων, Δ. Λευκάδας.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 14ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για παράταση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρα» και «Λιμνοθάλασσα» του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Πηγή