Υπόμνημα καθηγητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το Σχέδιο Νόμου

Προωθούμενες διατάξεις για τα Μουσικά Σχολεία στο σχέδιο νόμου: «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών … και άλλες διατάξεις»

Στο νέο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,… και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται και διατάξεις οι οποίες αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων, καθώς τροποποιούν τον ιδρυτικό νόμο των Μουσικών Σχολείων 1824/1988.

Οι υπογράφοντες αυτό το υπόμνημα εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την ανάγκη επικαιροποίησης του νόμου που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των μουσικών σχολείων και ο οποίος χρονολογείται από το 1988, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις της εκπαίδευσης (γενικής και μουσικής), λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί (π.χ. η διεύρυνση του θεσμού των Μουσικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, η προσφορά των σχολείων αυτών στο πολιτιστικό γίγνεσθαι των τοπικών κοινωνιών,η ύπαρξη πανεπιστημιακών μουσικών σχολών και η πληθώρα αποφοίτων τους, απόλυτα εξειδικευμένων στους μουσικούς τομείς διδασκαλίας των μουσικών σχολείων).

Θεωρούν όμως ότι, πολλές από τις διατάξεις του εν λόγω σχεδίου νόμου αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των Μουσικών Σχολείων και υποβιβάζουν το ρόλο και τη λειτουργία τους, άλλες δε, είναι ασαφείς -και επομένως- δεκτικές πολλαπλών ερμηνειών ή παρερμηνειών. Ως εκ τούτου συμμερίζονται την ανησυχία των εκπαιδευτικών και μαθητών πολλών Μουσικών Σχολείων καθώς και την αγωνία τους για το μέλλον των Μουσικών Σχολείων, όπως αυτές έχουν εκφραστεί μέσα από διαδοχικά ψηφίσματα και υπομνήματα-για τα οποία έχετε ήδη λάβει γνώση- και συντάσσονται με τις επισημάνσεις επί των επίμαχων διατάξεων, έτσι όπως έχουν αυτές διατυπωθεί στα αναλυτικά υπομνήματα των Μουσικών Σχολείων Ιλίου και Παλλήνης.

Οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου που υπογράφουν το παρόν υπόμνημα θεωρούν ότι οι σημαντικότερες δυσμενείς τροποποιήσεις ή καταργήσεις που εισάγονται με το νέο σχέδιο νόμου είναι:

  1. Καταργούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα τα μαθήματα Αισθητικής παιδείας χωρίς παράλληλα να ορίζεται ότι τα μαθήματα Μουσικής παιδείας διέπονται από αναλυτικό πρόγραμμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει για τα μαθήματα αυτά διδακτικό και εποπτικό υλικό, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και ο,τιδήποτε άλλο προβλέπεται (παρ. 2 του νέου σχεδίου νόμου).
  2. Παύει να προσδιορίζεται ρητά και ολοκληρωμένα ότι τα Μουσικά Σχολεία περιλαμβάνουν Γυμνάσιο και Λύκειο (παρ. 1 του νέου σχεδίου νόμου).
  3. Στον σκοπό των Μουσικών Σχολείων παύει να υπάρχει ως υποχρέωση «η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής» (παρ. 1 του ισχύοντος νόμου) και αντικαθίσταται από μία γενικόλογη αναφορά επιδεχόμενη πολλαπλών ερμηνειών, για «προετοιμασία, ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν»(παρ. 1 του νέου σχεδίου νόμου).
  4. Καταργείται η Καλλιτεχνική Επιτροπή, ένας θεσμός που στηρίζει τα Μουσικά Σχολεία από την ίδρυσή τους. Η κατάργησή της θα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρότατων προβλημάτων στην λειτουργία των σχολείων, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εξειδικευμένο γνωμοδοτικό όργανο, στελεχωμένο από εγνωσμένου κύρους μουσικούς, καθηγητές πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής και εκπαιδευτικούς με πολυετή εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία. Αν ο στόχος είναι «η άρση διοικητικών βαρών και στρεβλώσεων» και«ο εξορθολογισμός φορέων με συναφές αντικείμενο» (όπως επακριβώς αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 40 παρ. 5 του νέου νόμου), αυτός μπορεί να επιτευχθεί με αποσαφήνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Καλλιτεχνικής επιτροπής και επ’ ουδενί με κατάργησή της.
  5. Καταργείται η δυνατότητα πραγματοποίησηςμαθημάτων μουσικής παιδείας προαιρετικής παρακολούθησης για μαθητές δημοτικών σχολείων (παρ. 3 του ισχύοντος νόμου).
  6. Παραμένει σε ισχύ η διάκριση ανάμεσα σε καθηγητές των γενικών μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, διάκριση η οποία είναι πλέον αναχρονιστική, λόγω του ότι οι καθηγητές μουσικής είναι και αυτοί κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ. Επιπλέον η αναφορά ότι οι καθηγητές μουσικής πρέπει να έχουν «ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα» (παρ. 3 του νέου σχεδίου νόμου)προβλέπεται ότι θα δυσχεράνει τις αναθέσεις μαθημάτων Μουσικής παιδείας (τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε με βάση τις νέες διατάξεις, δεν θα διέπονται από αναλυτικό πρόγραμμα).
  7. Καταργείται η υποχρέωση κατάρτισης ξεχωριστού αξιολογικού πίνακα διευθυντών για τα Μουσικά Σχολεία και η απαίτηση για αυξημένα-ειδικά προσόντα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση) (παρ. 5 του νέου σχεδίου νόμου).
  8. Η νέα διάταξη (παρ. 6 του νέου νόμου) που αναφέρεται στην πρόσληψη ιδιωτών ως έκτακτων συνεργατών επικαιροποιεί την αντίστοιχη διάταξη του ισχύοντος νόμου (παρ. 8), χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη της τη νέα πραγματικότητα με την πληθώρα αποφοίτων πανεπιστημιακών μουσικών σχολών και την ένταξή τους σε πίνακες αναπληρωτών αντίστοιχους με αυτούς των αναπληρωτών μαθημάτων γενικής παιδείας.
  9. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει τον πρόσθετο εξοπλισμό, που είναι απολύτως απαραίτητος για την απρόσκοπτη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων. Η ισχύουσα διάταξη επιβαλλόταν να επικαιροποιηθεί, αλλά όχι να καταργηθεί (παρ. 10 του ισχύοντος νόμου).

Για τους λόγους αυτούς, οι υπογράφοντες εκπαιδευτικοί του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου ζητούν την απόσυρση αυτών των διατάξεων του εν λόγω σχεδίου νόμου.


Πηγή