Δράση για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια.

Π.Ι.Ν Δράση για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια.

Δράση, προϋπολογισμού 1.683.000 ευρώ, για την «Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Την ένταξη της Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», προϋπολογισμού 1.683.000, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Δικαιούχος της πράξης είναι το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Η πράξη περιλαμβάνει την παροχή σε 500 νέους ανέργους της ΠΙΝ (ΝΕΕΤs 15-29 ετών μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 29-55 ετών, επαπειλούμενους από φτώχεια), υπηρεσιών συμβουλευτικής, στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης ( θεωρητικής και πρακτικής- συνολικά 300 ώρες/ωφελούμενο) και πιστοποίησης δεξιοτήτων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Σχέδιο Δράσης.

Στόχος της πράξης είναι να προετοιμαστούν οι ωφελούμενοι ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση του εργασιακού προφίλ των ωφελουμένων ανέργων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητες της Μελέτης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας ΠΙΝ και η δημιουργία συνθηκών προκειμένου οι ωφελούμενοι να επιτύχουν εργασιακή και κοινωνική ένταξη και να προετοιμαστούν για να προωθηθούν στην αγορά εργασίας (απασχόληση ή αυταπασχόληση).

H πράξη θα υλοποιηθεί με βάση την τήρηση της Ενωσιακής νομοθεσίας, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με βάση τον Νόμο 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» καθώς και τα περιγραφόμενα στην YA81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για προγράμματα ΕΣΠΑ 2014–2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ από Αρχές Διαχείρισης και ΕΦΔΗ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/12/2018 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2021.


Πηγή