Με 87 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη.

Δήμος Κέρκυρας Με 87 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη.

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας.

Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 87 θέματα, τα εξής:

1. Ανακοινώσεις.
2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
4. Έγκριση α) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α. και β) της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του πάρκιγνκ της Κάτω Πλατείας στην ως άνω εταιρεία (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
5. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 22-01/04-12-2018 αποσπάσματος πρακτικού του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
6. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 24-1/07-12-2018 αποσπάσματος πρακτικού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
7. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 7-1/10-12-2018 αποσπάσματος πρακτικού της Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού της εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
8. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου. (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
9. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
10. Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
11. Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης Υγείας για την Υγεία) στο Δήμο Κέρκυρας και ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
12. Τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας” στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων” με Κωδικό ΟΠΣ 5002645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014 – 2020” (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
13. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 12-6/13-11-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του κ. Γεωργίου Νικόλα, επί της οδού Ι. Θεοτόκη και 8ης παρόδου αυτής (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
14. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με έγγραφο – διαμαρτυρία Προέδρων Κοινοτήτων για τη μετακίνηση γενικών ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και υποβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων (πρώην αγροτικών) (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για τη δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και παραδοσιακών φαναριών του Λιστόν» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη του έργου «εργασίες ανακατασκευής μανδρότοιχου Δημοτικού Νεκροταφείου Σιδαρίου Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
17. Έγκριση του από 05-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση Ευγενίου Βουλγάρεως Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
18. Έγκριση του από 30-10-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αντλία βοθρολυμμάτων, αντίστροφη όσμωση κ.λ.π.) των παιδικών εξοχών (πρώην ΠΙΚΠΑ) και Δημοτικών Κατασκηνώσεων στο ΒΙΔΟ (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αθλητικές εγκαταστάσεις στο γήπεδο Άνω Κορακιάνας» και τη θεώρηση αυτού ως πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα συμπλήρωσης αποχετευτικών δικτύων Λευκίμμης» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
21. Έγκριση α) 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), β) 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών και γ) χορηγήσεως παρατάσεως εργασιών του έργου «Πεζοδρόμια και Πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
22. Έγκριση χορηγήσεως 4ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Έργα εξωραϊσμού Δ.Ε. Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
23. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
24. Προέγκριση για τη χορήγηση παράτασης των εργασιών του υποέργου 1 «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
25. Έγκριση χορηγήσεως 5ης παρατάσεως προθεσμίας του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ Α. Γουλής).
26. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του υποέργου 1 «Σχολικό Κέντρο πρώην Δήμου Μελιτειέων» της πράξης «Σχολικό Κέντρο στα Βραγκανιώτικα Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
27. Δέσμευση δύο δημοτικών οικοπέδων για την υλοποίηση εντός αυτών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Πράσινων Σημείων σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
28. Συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων» και το διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΦ.ΝΗ.» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
29. Έγκριση των υπ’ αριθμών 40-20/23-11-2018 και 41-22/11-12-2018 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
30. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης, για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» για την εξόφληση οφειλομένων τόκων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 747/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και τη υπ’ αριθμόν 111/2017 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας υπέρ της κ. Α. Μέξα (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
31. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης του Κ.Α. 00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης, για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» για την εξόφληση οφειλομένων τόκων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμούς 378/2015 και 379/2015 Αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων υπέρ του κ. Ι. Βάβουλη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
32. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη θέση Μπούκα της Δ.Ε. Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
33. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του π. Δημοτικού Σχολείου Μεσογγής στη Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Κέρκυρας προκειμένου να στεγαστεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυράδων. Ορισμός του χρονικού διαστήματος της παραχωρήσεως (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
34. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας του π. Κοινοτικού Γραφείου Νησακίου στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Νησακίου, Δ.Ε. Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
35. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 41-20/11-12-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης άσκησης ενδίκων μέσων για την απόδοση στο Δήμο, καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
36. Έγκριση εκμίσθωσης καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
37. Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου Κέρκυρας προκειμένου να εκτελεστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. η ανέγερση υπόγειου αντλιοστασίου αποχέτευσης στη θέση Πέραμα – Γέφυρα Κάιζερ της Δ.Ε. Αχιλλείων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Φαϊτάς).
38. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως για το έργο «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
39. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέρκυρας για την κάλυψη έκτακτων επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
40. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 30-10/31-07-2018 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί καθορισμού ανταλλάγματος καθώς και της διαδικασίας παραχώρησης χρήσης χώρων του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
41. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες οφειλόμενες σε φθορές των οδοστρωμάτων καθώς και περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών από διάφορες αιτίες (εξώδικος συμβιβασμός) κ.λ.π.» για την αποζημίωση του κ. Κ. Τσουμάνη (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
42. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες οφειλόμενες σε φθορές των οδοστρωμάτων καθώς και περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών από διάφορες αιτίες (εξώδικος συμβιβασμός) κ.λ.π.» για την αποζημίωση του κ. Σ. Ντούρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
43. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες οφειλόμενες σε φθορές των οδοστρωμάτων καθώς και περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών από διάφορες αιτίες (εξώδικος συμβιβασμός) κ.λ.π.» για την αποζημίωση της κ. Α. Κουρσάρη (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
44. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες οφειλόμενες σε φθορές των οδοστρωμάτων καθώς και περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών από διάφορες αιτίες (εξώδικος συμβιβασμός) κ.λ.π.» για την αποζημίωση της κ. Κ. Σ. Κουλούρη (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
45. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Αποζημίωση πολιτών για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες οφειλόμενες σε φθορές των οδοστρωμάτων καθώς και περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών από διάφορες αιτίες (εξώδικος συμβιβασμός) κ.λ.π.» για την αποζημίωση του κ. Σ. Ιερωνυμάκη (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
46. Έγκριση έκδοσης βιβλίων από τα πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716, Οκτώβριος 2016 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
47. Έγκριση του από 08-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών: «Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρακτικών, Αποσπάσματα Αποφάσεων – Εισηγήσεων 2017, Φιλολογική Επιμέλεια Αποσπάσματα Αποφάσεων – Εισηγήσεων 2017» των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
48. Έγκριση του από 16-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών: «Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρακτικών, Αποσπάσματα Αποφάσεων – Εισηγήσεων 2018, Φιλολογική Επιμέλεια Αποσπάσματα Αποφάσεων – Εισηγήσεων 2018», για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 7η έως 12η/2018 (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
49. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 21-599/21-09-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί εγκρίσεως του από 17-07-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Κορισσίων, λόγω μη λειτουργίας του ΧΥΤΑ» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
50. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
51. Έγκριση 3ου & 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
52. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αχιλλείων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» για το χρονικό διάστημα (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
53. Έγκριση 3ου & 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Αχιλλείων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
54. Έγκριση 2ου, 3ου και 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε. Φαιάκων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
55. Έγκριση 8ου/14-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (8ο δρομολόγιο πλοίου) της σύμβασης «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
56. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μελιτειέων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
57. Έγκριση 3ου & 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Μελιτειέων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
58. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορισσίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
59. Έγκριση 3ου & 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε Κορισσίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
60. Έγκριση 2ου, 3ου & 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Εσπερίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
61. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κασσωπαίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
62. Έγκριση 2ου, 3ου και 4ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Θιναλίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
63. Έγκριση 2ου & 3ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
64. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
65. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μελιτειέων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
66. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Λευκιμμαίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
67. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης για την «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορισσίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
68. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
69. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αχιλλείων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
70. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Κατεπείγουσες εργασίες συλλογής σωρών απορριμμάτων στις Δ.Ε. Μελιτειέων, Αχιλλείων & Παρελίων λόγω μη λειτουργίας του ΧΥΤΑ» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
71. Επανυποβολή προς έγκριση του από 08-08-2018 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κορισσίων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
72. Επανυποβολή προς έγκριση του από 08-08-2018 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μελιτειέων, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
73. Επανυποβολή προς έγκριση του από 08-08-2018 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών για την «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
74. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
75. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
76. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 23-5/07-12-2018 αποσπάσματος πρακτικού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Κέρκυρας περί αναμορφώσεως (7η) του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
77. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» για την οικονομική επιχορήγηση της Μουσικής Καλλιτεχνικής Ένωσης Λευκιμμαίων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
78. Έγκριση των από 22-11-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών ηχητικής κάλυψης για α) το ετήσιο μνημόσυνο Σέρβων Παλαιών Πολεμιστών στη νησίδα ΒΙΔΟ, β) τις εκδηλώσεις μνήμης των εκτελεσθέντων Κομμουνιστών και Αγωνιστών της Εαμικής Αντίστασης και του ΔΣΕ στη νησίδα «ΛΑΖΑΡΕΤΟ» και γ) την τέλεση μνημοσύνου στη μνήμη των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και Μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στη νησίδα ΛΑΖΑΡΕΤΟ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
79. Έγκριση των από 1η/11/2018 και 6/11/2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών ηχητικής κάλυψης για α) τις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης & Μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού που εκτελέστηκαν & ενταφιάστηκαν την περίοδο 1946-1949 και β) τη Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος (Πρωτοκύριακο) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
80. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στο πρόγραμμα Δωρεάν Προληπτικού Ιατρικού/Οδοντιατρικού Ελέγχου σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
81. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών – Υ.ΔΟΜ. – ΧΩ.ΠΕ. κ. Ανδρέα Γουλή στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
82. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Σταμάτιου Απέργη στο Ναύπλιο, προκειμένου να συμμετέχει στις εκδηλώσεις τιμής προς τον Πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
83. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» για τη μετάβαση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Δίκτυο Πόλεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ) (Εισηγήτρια : κ. Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
84. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής «περί διάθεσης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
85. Διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Εκτιμητικής Επιτροπής μίσθωσης – εκμίσθωσης – αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019.
86. Διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για τη μίσθωση – εκμίσθωση και εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019.
87. Διεξαγωγή κλήρωσης για τον ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής και παράδοσης μισθωμένων – εκμισθωμένων κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019.


Πηγή