Δημοτικό Συμβούλιο Live: Η 8η τακτική συνεδρίαση με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Ζωντανή μετάδοση απο το Inkefalonia

http://youtu.be/N-Uq_JA9gnI

Κάμερα: Χριστόφορος Κομπορόζος

1) Καθορισμός ανταλλάγματος και διάρκειας για απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Ε.Δ.Σ. κ. Ν. Παπαδάτος

2) Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, Καταλληλότητας και Καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων α) σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (άρθρο 186 παρ.4 και 5) και β) το Π.Δ/γμα 270/1981 (άρθρο 7παρ.1)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

3) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

4) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

5) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων (άρθρο 221 παρ. 11δ του ν. 4412/2016)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

6) Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων διαγωνισμών
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

7) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό τον χαρακτηρισμό παραλιών Νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλασσίων λουτρών
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

8) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

9) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για την περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

10) Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ΑΠΟΠΛΟΥΣ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

11) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και Παραγωγικών Τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.-Σ. Αλυσανδράτος

12) Έγκριση της αριθμ. 14/2019 απόφασης Δ.Σ. της Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. με θέμα: «Απολογισμός και Προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς βάσει του οικείου ΠΕΣΔΑ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. κ. Δ. Κοκκόσης

13) Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α., που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2019
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14) Πρόταση ανάθεσης Προμήθειας Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

15) Έγκριση μελέτης με τίτλο:« Προμήθεια ειδών υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

16) Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόκτηση εταιρικών μεριδίων της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

17) Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικού Συλλόγου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

18) Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της αριθμ. οικ. 2/6748/ ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) Υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

19) Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ αναδόχου Εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5007230
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20) Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Κεκάτος

21) Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφ/νιάς με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων έργου βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ. 242/1996» και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου Κεφ/νιάς με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση του οργάνου παρακολούθησης. (αρ. 229 -23/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

22) Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για τη στέγαση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Δημοτικής Ενότητας Παλικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4147/2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ


Πηγή