Επιστρέφουν στο πόστο τους 2.500 σχολικοί φύλακες

Ποιες είναι οι βασικές ρυθµίσεις στο πολυνοµοσχέδιο του ΥΠΕΣ η οποία πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή για προσλήψεις, διευθέτηση οφειλών και άλλες εκκρεµότητες

Με προσθήκες ρυθµίσεων που λύνουν θέµατα της καθηµερινότητας, ενισχύουν τους δήµους µε προσωπικό, διευκολύνουν την εξόφληση οφειλών και αποκαθιστούν παλιές αµαρτίες, συµπληρώνονται οι ψηφίδες στο πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, περιλαµβάνοντας επίσης διατάξεις για την ισότητα των φύλων, την ιθαγένεια και τον νόµο του «Κλεισθένη».

Σχολικοί φύλακες

Περίπου 2.500 σχολικοί φύλακες -µαζί µε σχεδόν 3.000 δηµοτικούς αστυνοµικούς- άκουσαν ξαφνικά το καλοκαίρι του 2013 ότι καταργούνται οι θέσεις όπου δούλευαν. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να µετακινηθούν ως βοηθητικό προσωπικό σε νοσοκοµεία και άλλες υπηρεσίες προκειµένου να µη µείνουν άνεργοι. Σχεδόν έξι χρόνια µετά, διάταξη του πολυνοµοσχεδίου τούς δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν στους δήµους όπου εργάζονταν για να συµβάλουν στη διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας, αλλά και στην προστασία µαθητών και διδασκόντων. Θα µετατάσσονται κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων µε αίτησή τους είτε στον δήµο στην υπηρεσία του οποίου απασχολούνταν είτε σε άλλο δήµο µε την ίδια ειδικότητα. Η µετάταξη του προσωπικού γίνεται µε µεταφορά της θέσης και σε ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα. Θα συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας στις υγειονοµικές υπηρεσίες για τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη.

Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Για να µπορεί να γίνει η µετάταξη, θα πρέπει κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος (π.χ. νοσοκοµείο) να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50%. Αναδροµικά θα αµειφθούν οι υπάλληλοι των Δήµων Μεγαρέων, Ελευσίνας, Μάνδρας και της Ανατολικής Αττικής, που εργάζονται υπερωριακά για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα και τις πυρκαγιές που «χτύπησαν» αυτές τις περιοχές.

Οι δήµοι Μεγαρέων, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας µετά την πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017 και οι δήµοι της Ανατολικής Αττικής µετά την πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου 2018. Οι δήµοι ενηµέρωσαν το υπουργείο Εσωτερικών ότι το κατ’ εξάµηνο ανώτατο όριο των 120 ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά εργαζόµενο εξαντλήθηκε για τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται υπερωριακά για καταγραφή και αποτίµηση των ζηµιών, καθαρισµό δρόµων, λιµένα και παραλιακής ζώνης, διάνοιξη οδών, καταγραφή νοικοκυριών που έχουν πληγεί, συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδοµάτων, αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού. Η διάταξη προβλέπει αύξηση του ορίου των υπερωριών κατά 40 ώρες για απογευµατινή εργασία και κατά 20 ώρες για Κυριακές και αργίες και οι υπάλληλοι θα αµειφθούν αναδροµικά από 15/11/2017.
Εκατό δόσεις

Με απαλλαγή 50-100% από τις προσαυξήσεις θα εξοφλούνται οι οφειλές πολιτών προς δήµους σε έως και 100 δόσεις, σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Η εφάπαξ εξόφληση των οφειλών εξαφανίζει τις προσαυξήσεις (τόκουςπρόστιµα) κατά 100%, η πληρωµή σε 2 έως 24 δόσεις διαγράφει το 80% των προσαυξήσεων, σε 25 έως 48 δόσεις το 70%, σε 49 έως 72 δόσεις το 60% και σε 73 έως 100 δόσεις το 50%. Οι δόσεις είναι µηνιαίες, ισόποσες και µε ελάχιστο ύψος 20 ευρώ. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων επί κινητών ή ακινήτων, εφόσον βέβαια η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη προς δήµους. Με την εξόφληση µικρού µέρους της συνολικής οφειλής (π.χ. το 5% για ποσό κάτω των 5.000) θα αίρεται και η δέσµευση της φορολογικής ενηµερότητας του οφειλέτη.
Μη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα

Παράταση µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019 και διαγραφή των οφειλών από δηµοτικά τέλη έως τότε χορηγείται µε άλλη διάταξη στους ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή ουδέποτε ηλεκτροδοτήθηκαν. Αποκαθίσταται έτσι ένα πρόβληµα που είχε προκύψει, καθώς αρχικά είχε δοθεί προθεσµία έως τις 18/1/2019 µε ηµεροµηνία έναρξης της απαλλαγής έξι µήνες νωρίτερα. Οµως µετρούσε η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, µε συνέπεια όσοι κατέθεταν αίτηση να χρεώνονται δηµοτικά τέλη για το διάστηµα από τις 18 Ιουλίου 2018. Επίσης στη νέα διάταξη περιλαµβάνονται και τα ακίνητα που ουδέποτε συνδέθηκαν µε δίκτυο ηλεκτρισµού.
Προσλήψεις εποχικών

Αυξάνονται οι εποχικοί που µπορούν να προσλαµβάνουν οι δήµοι σε παιδικούς σταθµούς, ΚΑΠΗ, δηµοτικά ιατρεία, πολεοδοµίες, τεχνικές υπηρεσίες. Ο αριθµός των εποχικών αυτών που αµείβονται µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (άλλες κατηγορίες αµείβονται µέσω ανταποδοτικών τελών, συνδροµών, ΕΣΠΑ κ.λπ.) ήταν 14.640 το 2009, αλλά στα χρόνια των µνηµονίων συρρικνώθηκε κατά 93,6%, στους 933. Με τη σχετική διάταξη ο αριθµός τους αυξάνεται κατά 42,9%, στους 1.333 εργαζοµένους. Με άλλες διατάξεις θα εξαιρούνται οι 8.166 µόνιµες προσλήψεις της προκήρυξης 3Κ/2018 από τους περιορισµούς της προεκλογικής περιόδου, προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν πρόβληµα κρίσιµες υπηρεσίες των δήµων (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση) από καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων

ethnos.gr


Πηγή