Κατερίνα Σ. Καββαδά: Οι «δήθεν» πρωτιές του δημάρχου Μεγανησίου

ΟΙ ‘’ΔΗΘΕΝ’’ ΠΡΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Μετά από πέντε χρόνια ουσιαστικής απραξίας της δημοτικής αρχής, έρχεται ο κ. Δάγλας στο παρά ένα να μας μιλήσει για δήθεν πανελλαδικές πρωτιές του Δήμου, προβάλλοντας επιλεκτικά και αποκομμένα ορισμένες πτυχές μιας μελέτης.

Η ορθή, αντικειμενική και αμερόληπτη ενημέρωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη. Υποχρέωση δε των θεσμών και των αρχών είναι να την παρέχουν και όχι να την μετατρέπουν σε παραπληροφόρηση με σκόπιμη διάδοση ανακριβών στοιχείων, προκειμένου να επηρεάζουν τις εξελίξεις , να διαμορφώνουν και να κατευθύνουν την κοινή γνώμη.

Αναφορικά λοιπόν με τον πιλοτικό δείκτη αποτελεσματικότητας των Δήμων, με τον οποίο βαθμολογήθηκε και ο Δήμος μας στην κατηγορία των μικρών ορεινών-νησιωτικών Δήμων , θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής, προκειμένου να μην υπάρχει παραπληροφόρηση στους δημότες μας.

1) Συγκεκριμένα στο δείκτη αποτελεσματικότητας 2α(γενική εκτέλεση προϋπολογισμού) , ο Δήμος μας κατέλαβε τη 2η θέση με ποσοστό απόκλισης 18% επί του συνόλου. Με βάση τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη διαύγεια, το 57% περίπου του Π/Υ αφορά κόστος μισθοδοσίας και κόστος για λειτουργικές δαπάνες και αμοιβές τρίτων. Το 27% περίπου δαπάνες για αγορές παγίων και επενδύσεις και το 16% περίπου δαπάνες για πληρωμές κρατήσεων και υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Το σύνολο του Π/Υ δαπανών για το έτος 2017 μετά τις αναμορφώσεις ανέρχεται σε 2.041.000,00 περίπου αφαιρουμένου του ποσού για την πρόβλεψη εσόδων.
Είναι εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ότι o προϋπολογισμός του Δήμου μας περιλαμβάνει τις απολύτως απαραίτητες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι απόλυτα λογικό να εκτελείται σε μεγάλο ποσοστό.
Υπενθυμίζουμε την εισήγηση του Κυρίου δημάρχου κατά τη διάρκεια της ψήφισης της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 :

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2017 κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας της χαμηλής εισπραξιμότητας ιδίων εσόδων κατά τα δύο προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα οι εγγεγραμμένες πιστώσεις να αφορούν μόνο τη μισθοδοσία του προσωπικού και την αντιμισθία των αιρετών, καθώς και κάποιες βασικές λειτουργικές ανάγκες, ιδιαίτερα περιορισμένες και αυτές , λόγω του ύψους του προϋπολογισμού. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ΣΑΤΑ ετών 2016 και 2017 και μέχρι τις 31/5/2017, έχει προχωρήσει η δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του συνόλου των έργων και μελετών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη, η οποιαδήποτε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και η αναμόρφωση των συγκεκριμένων κωδικών δαπανών, πλην των εκπτώσεων που υπήρξαν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αναμόρφωση. Μέσα, σε όλο αυτό το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο και ενόψει των αυξημένων αναγκών του νησιωτικού μας Δήμου κατά τους θερινούς μήνες και λόγω της τουριστικής επισκεψιμότητας του νησιού, προέκυψε και ένας εξώδικος δικαστικός συμβιβασμός ύψους 145.000,00€, ο οποίος δεν μπορούσε να καλυφθεί από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Για την κάλυψη λοιπόν αυτής της υποχρέωσης, προβαίνουμε σε αναμόρφωση των κωδικών δαπανών του προϋπολογισμού. Ωστόσο ακόμη και μετά από αυτή τη δραματική περιστολή των δαπανών, το ποσό της δικαστικής απόφασης δεν κατέστη δυνατό να καλυφθεί πλήρως. Δεδομένου ότι ο Δήμος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για είσπραξη ιδίων εσόδων (έχει γίνει δέσμευση φορολογικής ενημερότητας των μη συνεπών οφειλετών, έχει γίνει ενημέρωση των πολιτών και έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό, όσοι πληρούσαν τα κριτήρια, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των εισπράξεων από τη ΔΕΗ κλπ), υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση των εισπράξεων κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δεδομένης λοιπόν αυτής της εικόνας που παρουσιάζουν τα έσοδα του Δήμου, αλλά και των λειτουργικών αναγκών του Δήμου που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν, προβήκαμε σε αύξηση ορισμένων κωδικών εσόδων, οι οποίοι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, υπήρχε ήδη υπέρβαση των εισπραχθέντων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα (Κ.Α. Εσόδων: 0523, 1511 και 2115), αλλά και κάποιων κωδικών που βάση των μισθωτηρίων αλλά και των κινήσεων που σχεδιάζει και έχει υλοποιήσει ο Δήμος, τα τελικά εισπραχθέντα θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό.

Το παραπάνω απόσπασμα δείχνει τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος μας, οπότε σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η επιτυχία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στους υπηρεσιακούς παράγοντες, που κάτω από αυτή την πίεση εκτελούν με συνέπεια τις απολύτως απαραίτητες δαπάνες του Δήμου.

2) Σχετικά με το 2γ (απόκλιση των δαπανών για επενδύσεις ) αποτέλεσμα της μελέτης, στην οποία ο Δήμος μας καταλαμβάνει την πρώτη θέση, θα επαναλάβουμε αυτά που είπαμε στην πρώτη μας παράγραφο. Οι δαπάνες για επενδύσεις καταλαμβάνουν μόλις το 27% περίπου του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου, που παραθέσαμε, όλο το τεχνικό πρόγραμμα προέρχεται από τη ΣΑΤΑ και έχει συμβασιοποιηθεί στο σύνολό της, άρα είναι απολύτως λογικό να έχει εκτελεστεί μέχρι το τέλος του έτους το 71% αυτών από το πενιχρό τεχνικό μας πρόγραμμα..

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις μεγαλύτερες επενδυτικές δαπάνες του Δήμου μας καθώς και τα ποσά που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2017 :

Α) προμήθεια δεξαμενής νερού , ποσό 56.676,00
Β) Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, ποσό 14.760,00
Γ) Προμήθεια αλεξικέραυνου για τον οικ. Κατωμερίου , ποσό 25.000,00
Δ) Προμήθεια σαρώθρου , ποσό 55.000,00
Ε) Προμήθεια πυργίσκων (pillars) , ποσό 11.200,00
ΣΤ) προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος υπογειοποίησης υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων , ποσό 60.000,00
Ζ) Οδοποιία οικισμού Σπαρτοχωρίου , ποσό 40.000,00
Η) προμήθεια Λεωφορείου , ποσό 74.300,00

Φαίνεται λοιπόν περίτρανα, ότι ουσιαστικές επενδύσεις στο νησί μας δε γίνονται, πλην των απολύτως απαραίτητων για τη βιωσιμότητα του νησιού και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα καθώς στη μελέτη του δείκτη αποτελεσματικότητας και συγκεκριμένα στο 4.(δαπάνες για επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών δαπανών) ο Δήμος μας δεν καταλαμβάνει κάποια θέση στην πρώτη δεκάδα κάτι το οποίο θα ήταν επωφελές για το νησί.

Εφόσον όμως τα έσοδά του Δήμου είναι πενιχρά, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με την απορρόφηση κονδυλίων, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Κάτι, για το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί στους συνδημότες μας από την πρώτη στιγμή. Γιατί απαιτεί τεχνογνωσία, εμπειρία και διεκδικητικότητα, που εμείς διαθέτουμε. Τη δεδομένη στιγμή, για το έτος 2017, για το οποίο γίνεται ο λόγος στον αρχικό προϋπολογισμό του, ο Δήμος μας δεν ενέγραψε ΚΑΝΕΝΑ νέο έργο από χρηματοδότηση πλην της ΣΑΤΑ και στη διάρκεια του έτους μπήκε με αναμόρφωση χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ για τη λειψυδρία, που δόθηκε σε όλους τους μικρούς νησιωτικούς-ορεινούς Δήμους που αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

3) Τέλος στη μελέτη του πιλοτικού δείκτη αποτελεσματικότητας και συγκεκριμένα στο 5Β. (διαφάνεια και λογοδοσία) επιβραβεύονται οι Δήμοι για α) συμπαράσταση στο Δημότη, β) διάθεση στοιχείων για ερευνητικούς σκοπούς , γ) Ιστοσελίδα. Εδώ ο Δήμος μας δεν καταλαμβάνει κάποια θέση ανάμεσα στις πρώτες όπως θα άρμοζε σε ένα σύγχρονο Δήμο. Τομείς για τους οποίους επίσης έχουμε δεσμευτεί στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής μας. Χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία οργάνωσης, διοίκησης και ανάπτυξης, θα επιδιώξουμε να μετατρέψουμε το Δήμο Μεγανησίου σε ένα Δήμο σύγχρονο, αποτελεσματικό, καινοτόμο και πρωτοπόρο. Βγάζοντάς τον από την εσωστρέφεια και τη λογική του ‘’απολύτως απαραίτητου’’ και δίνοντάς του ώθηση για σωστή ανάπτυξη. Με διαφάνεια, αξιοκρατία, συμμετοχή του πολίτη και λογοδοσία. Γιατί δεν θα έχουμε τίποτε να καλύψουμε ή να κρύψουμε. Γιατί όλα για μας ξεκινούν από τον πολίτη και καταλήγουν στον πολίτη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωριστικές γραμμές.

Ομοίως στο 5Γ(Υπηρεσίες προς του Δημότες) επιβραβεύονται οι Δήμοι για α) Υπηρεσίες προς τις γυναίκες, τους νέους και την εκπαίδευση , β) Υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους , γ) Λειτουργία συσσιτίου. Ούτε εδώ ο Δήμος μας είναι στις πρώτες θέσεις, καθώς θα έπρεπε να έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο προς τους δημότες του, μια δομή κοινωνικής πολιτικής και αρωγής. Να υποστηρίζει, να εκπαιδεύει, να ανοίγει νέους ορίζοντες και να δίνει ίσες ευκαιρίες στους δημότες. Δράσεις ανύπαρκτες τόσο στη φιλοσοφία όσο και στην πρακτική της σημερινής δημοτικής αρχής. Που αποτελούν όμως βασικές αρχές της δικής μας παράταξης και του σχεδιασμού μας.

Γιατί για μας ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτησιακό προνόμιο κανενός, ούτε αντικείμενο εκμετάλλευσης μιας μικρής ολιγαρχίας. Είναι πεδίο ανιδιοτελούς δράσης και προσφοράς. Και σ’ αυτό θα επενδύσουμε!

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ!

Κατερίνα Σ. Καββαδά (Καρατσολάκη)
Υποψήφια Δήμαρχος Μεγανησίου

Tags:Δήμος Μεγανησίου.Κατερίνα Καββαδά (Καρατσολάκη).


Πηγή