Παρέμβαση με … νόημα, από την “Επανεκκίνηση τώρα” – Μίσθωση – Λειτουργία Κινητού Εξοπλ […]

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, το οποίο απεσάλη στα τοπικά ΜΜΕ, η "Επανεκκίνηση τώρα", ζητά από τους εμπλεκόμενους με το θέμα των απορριμμάτων φορείς, εξηγήσεις, για τη μίσθωση κινητού εξοπλισμού και διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση και κομποστοποίηση του Δήμου Ζακύνθου.
Αξιοποιώντας τα αναρτημένα στη διαύγεια στοιχεία, προχωράσε επισημάνσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στην Διαύγεια έχουν γίνει χρηματικά εντάλματα το 2017 και 2018 που αφορούν την «Μίσθωση Κινητού Εξοπλισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων με Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του Δήμου Ζακύνθου» που προφανώς αφορούν την διαχείριση των απορριμμάτων στον Λίβα.

Το καλοκαίρι του 2017 ο Δήμος – ΦΟΔΣΑ αγόρασε κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό μέσο διεθνούς διαγωνισμού για την επεξεργασία των απορριμμάτων στην θέση Λίβα. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν στην θέση Λίβα και λειτούργησαν τον Δεκέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με την ΑΔΑ: 614ΡΟΕ7Μ-3ΗΩ υπάρχει ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με ημερομηνία 22/6/2017 αξίας 18.008,96€ για την πληρωμή την «Μίσθωση Κινητού Εξοπλισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων με Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του Δήμου Ζακύνθου» προς την τεχνική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Όπως ξέρουμε την συγκεκριμένη περίοδο δεν λειτουργούσε καμία μονάδα κινητού εξοπλισμού και δεν υπήρχε επεξεργασία στον Λίβα αφού οι εγκαταστάσεις στην περιοχή δεν είχαν ολοκληρωθεί. Επίσης ποτέ δεν θα μπορούσαμε να μισθώσουμε κινητό εξοπλισμό για την επεξεργασία των απορριμμάτων αφού ήδη είχε αγοραστεί ο κινητός εξοπλισμός από διεθνή διαγωνισμός. Επίσης την συγκεκριμένη περίοδο όλα τα απορρίμματα πήγαιναν προς ταφή στον ΧΥΤΑ Σκοπού ο οποίος παρέμενε ανοιχτός μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017.

Το 2018 υπάρχουν τέσσερα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ για την «Μίσθωση Κινητού Εξοπλισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων με Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του Δήμου Ζακύνθου» προς την τεχνική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα:

 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: ΨΨΝΦΟΕ7Μ-ΤΒΚ με ημερομηνία πληρωμής 06/02/2018 αξίας 793,51€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: 7ΑΛΚΟΕ7Μ-ΣΨ3 με ημερομηνία πληρωμής 25/05/2018 αξίας 405,30€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: 7Ν6ΨΟΕ7Μ-8ΩΞ με ημερομηνία πληρωμής 11/06/2018 αξίας 843,82€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: Ψ3ΕΦΟΕ7Μ-Δ6Ι με ημερομηνία πληρωμής 25/07/2018 αξίας 461,98€

Επιπρόσθετα για το 2018 υπάρχουν ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ για την «Λειτουργία του Εξοπλισμού Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ζακύνθου» που αφορά την επεξεργασία των απορριμμάτων στην περιοχή Λίβα με τον κινητό εξοπλισμό που αγοράστηκε από τον Δήμο – ΦΟΔΣΑ και διατέθηκαν στην τεχνική εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. για την επεξεργασία τον απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: 625ΝΟΕ7Μ-6ΑΒ με ημερομηνία πληρωμής 06/08/2018 αξίας 880,13€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: 6ΞΓ4ΟΕ7Μ-ΘΚΖ με ημερομηνία πληρωμής 17/09/2018 αξίας 513,53€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: ΩΘΞΘΟΕ7Μ-Α13 με ημερομηνία πληρωμής 25/10/2018 αξίας 829,27€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: 6ΔΠ6ΟΕ7Μ-Π56 με ημερομηνία πληρωμής 16/11/2018 αξίας 412,11€
 • ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ με Αρ. ΑΔΑ: ΩΜΩΙΟΕ7Μ-ΑΨΕ με ημερομηνία πληρωμής 11/12/2018 αξίας 107,04€

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχουν ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ το 2017 και 2018 που αφορούν την «Μίσθωση Κινητού Εξοπλισμού και Διαχείρισης Απορριμμάτων με Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση του Δήμου Ζακύνθου» και ταυτόχρονα «Λειτουργία του Εξοπλισμού Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ζακύνθου» με μηχανήματα τα οποία έχουν αγοραστεί από τον Δήμο – ΦΟΔΣΑ.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε όλους του Δημοτικούς Συμβούλους για τα παραπάνω

Επίσης όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για τα παρακάτω.

 • Ισχύουν τα παραπάνω ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
 • Υπάρχουν επιπλέον ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ σχετικά με την εκμίσθωση των μηχανημάτων και την επεξεργασία μηχανημάτων για το έτος 2017 και 201
 • Ο λόγος που έγιναν πληρωμές και για Εκμίσθωση Μηχανημάτων και για την Λειτουργία, με τον ίδιο δικαιούχο.

Επιπλέον επισυνάπτουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω που αφορούν εντολές και προκηρύξεις διαγωνισμού σχετικά με την μίσθωση των μηχανημάτων και την επεξεργασία.

ΑΔΑ: 7ΖΓ4ΟΕ7Μ-ΑΑΚ

ΑΔΑ: ΩΖ7ΒΟΕ7Μ-0ΞΘ

ΑΔΑ: ΩΚΛΩΟΕ7Μ-866

ΑΔΑ: 7ΑΝ9ΟΕ7Μ-Ω9Σ

ΑΔΑ: 6ΙΤ4ΟΕ7Μ-Ζ89

ΑΔΑ: 6ΧΝΝΟΕ7Μ-14Π

ΑΔΑ: 66ΘΥΟΕ7Μ-ΓΑΣ

ΑΔΑ: Ω2Ρ5ΟΕ7Μ-ΟΓΞ

ΑΔΑ: 6ΟΕ2ΟΕ7Μ-1ΛΠ

ΑΔΑ: 7Θ3ΦΟΕ7Μ-127

ΑΔΑ: ΩΠΙΛΟΕ7Μ-Ζ41

ΑΔΑ: 63ΦΒΟΕ7Μ-ΧΗΧ

Για την Επανεκκίνηση

Πρόεδρος

Τομεάρχης Περιβάλλοντος

Χ. Λιβέρης

Ν. Ζαράνης


Πηγή