Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας.

Δήμος Κέρκυρας Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας.

Με 114 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.30 στην Ιόνιο Βουλή.

Τα θέματα

 1. Ανακοινώσεις.
 2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 3. Αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της πόλης της Κέρκυρας στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 4. Έγκριση α) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ Ο.Τ.Α. και β) της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του πάρκινγκ της Κάτω Πλατείας στην ως άνω εταιρεία (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 6. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την από κοινού συνεργασία τους στις τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου (ITBBerlin 2019) και του Λονδίνου (WorldTravelMarketWTM 2019) (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
 7. Λειτουργία Δημοτικών Σφαγείων Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
 8. Αίτημα για έκδοση ψηφίσματος περί άρσης της φορολόγησης των Προέδρων των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που αφορούν στα έξοδα κίνησής τους (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Enhancing regional transportation through Sustainable Water Aerodrome Network» και ακρωνύμιο «SWAN» από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 10. Αποδοχή πρότασης για την εκπόνηση μελέτης προστασίας και ανάδειξης του Πάρκου ΜΟΝ ΡΕΠΟ και αποδοχή της δωρεάν προσφοράς της εν λόγω μελέτης από το Σωματείο «Φίλοι της Κέρκυρας» στο Δήμο Κέρκυρας. Αποδοχή πρότασης για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, φύτευσης, συντήρησης, καλλωπισμού και αποκατάστασης των παρτεριών της περιοχής γύρω από την έπαυλη Μον Ρεπό και της δωρεάν εκτέλεσης των εργασιών αυτών από το Σωματείο «Φίλοι της Κέρκυρας» για το λογαριασμό του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Γουλής).
 11. Έγκριση εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών και επιβολής της νόμιμης εισφοράς δακοκτονίας, στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Λ. Παγκράτης).
 12. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 13. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 14. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 1/17ης/20-11-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 15. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 1/18ης/24-12-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 16. Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για το έτος 2019 του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας (απόσπασμα πρακτικού 2/18ης/24-12-2018) (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 17. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδά του για το έτος 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (απόσπασμα 3/18ης/24-12-2018 (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 18. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 12-6/13-11-2018 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του κ. Γεωργίου Νικόλα, επί της οδού Ι. Θεοτόκη και 8ης παρόδου αυτής (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 19. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας των συμβάσεων για την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού από χόρτα, θάμνους & κλαδιά δένδρων για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων, Οθωνών, Μαθρακίου και Ερείκουσας (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 20. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 21. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχής Ιονίου Βουλής παλιάς πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων και συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων Κέρκυρας 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών σωμάτων Δ.Ε. Κερκυραίων, Δημοτικού Θεάτρου και λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων» (Α. Γουλής).
 25. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 26. Έγκριση χορηγήσεως 1ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 27. Έγκριση χορηγήσεως 3ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση Ναυσιθόειου Γυμναστηρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Αλευροπάρι του πρώην Δ. Μελιτειέων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 29. Έγκριση αποχαρακτηρισμού οικογενειακού τάφου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 30. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως εκτέλεσης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Πολιτικών και Διαδικασιών για συμμόρφωση του Δήμου Κέρκυρας στις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 31. Συμβιβαστική λύση μίσθωσης ακινήτου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 32. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 59355/18-12-2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 33. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων 60877/24-12-2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 34. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 35. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 36. Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παρελίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Θιναλίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Εσπερίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας από 04/09 – 30/09/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου από 05/09 – 30/09/2018 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου από 1/10 – 31/10/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 47. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών από 04/09 – 30/09/2018» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 48. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» για το τμήμα 3 «Υπόγειοι κάδοι και Ανταλλακτικά» και τροποποίησή της χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. γ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όσον αφορά στη χρονική διάρκειά της (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 49. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου της σύμβασης «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 50. Διαγραφή λόγω συνωνυμίας και λανθασμένης εγγραφής, ληξιπρόθεσμης βεβαιωμένης οφειλής από κλήσεις ΚΟΚ και χρέωσή της σε νέο χρεώστη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2475/17-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 51. Ακύρωση χρηματικού καταλόγου λόγω μη υπογραφής σύμβασης, σύμφωνα με την από 07-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 52. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Ασφάλεια – Φύλαξη Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών από 01/10/2018 έως 19/01/2018 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 53. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Υπηρεσία φιλοξενίας – διαμονής στα πλαίσια της εκδήλωσης δωρεάν ελέγχου μέτρησης οστικής πυκνότητας στο Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 54. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εργασίες κλαδεμάτων και κοπής υψηλών επικίνδυνων δένδρων με χρήση καλαθοφόρου οχήματος στη Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 55. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου ισχύος της σύμβασης «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων» (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
 56. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες επισκευής Μικροφωνικού Συνεδριακού Συστήματος», σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 60507/21-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 57. Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμόν 23-626/11-10-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 58. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμόν 27-891/2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την ημερομηνία μετακίνησης (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 59. Παραχώρηση χρήσεως διαμερίσματος για ορισμένο χρονικό διάστημα, άνευ ανταλλάγματος, σε πολύτεκνη οικογένεια, δικαιούχο διαμερίσματος στο συγκρότημα κατοικιών τ. Ο.Ε.Κ. ‘ΚΕΡΚΥΡΑ V’ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 60. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 61. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του ως εκπροσώπων του Δήμου Κέρκυρας στη συγκρότηση Επιτροπής του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμός 20 (ΦΕΚ 1929/τ. Β’/2018) όπως ισχύει (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 62. Αντικατάσταση Μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 63. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη σ’ αυτό νέων έργων α) «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κέρκυρας» και β) «Κατασκευή πέντε βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 64. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη νέου έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της οδού Ριγγλάδων Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 65. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας για την ένταξη νέου έργου «Ανακατασκευήμανδρότοιχου δημοτικού νεκροταφείου Σιδαρίου» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 66. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Κέρκυρας για την αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βελονάδων της Δ.Ε. Εσπερίων, για χρήση του ως νηπιαγωγείου (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 67. Ορισμός υπόλογου για την υλοποίηση των υποέργων (1), (2), (3) & (5) της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Γιαλλινά» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 68. Ορισμός υπόλογου για την υλοποίηση των υποέργων (1), (2), (4) της πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα στην Κέρκυρα» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 69. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 70. Έγκριση χορηγήσεως 2ης παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Φαιάκων – Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 71. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Φαιάκων – Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 72. Έκπτωση εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ» σε εκτέλεση του άρθρου 65 του ν. 3669/2008 για το έργο : «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 73. Έγκριση για τη διοικητική αποβολή από αυθαιρέτως καταληφθέντας κοινοχρήστους χώρους εντός σχεδίου πόλεως, στις οδούς Αρσενίου και Άλσος Γαρίτσας – ΑλκιβιάδουΔαρή (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 74. Καθορισμός των κωδικών αριθμών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 ως δεκτικοί εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 75. Έγκριση αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις & διαταγές πληρωμής και αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 76. Έγκριση αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 77. Έγκριση της υπ’αριθμόν 13-1/21-12-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την κατάργηση θέσης διαφημιστικού πλαισίου επί του πεζοδρομίου στο λιμάνι του οικισμού Κασσιόπης της Δ.Ε. Κασσωπαίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 78. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-2/21-12-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 7-132/07-04-2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον προσδιορισμό και τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων και τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 26-728/22-11-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Μακράδων της Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 79. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-3/21-12-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την τροποποίηση – προσαρμογή των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που αφορούν στην υπ’ αριθμόν 7-136/07-04-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 περί της άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 80. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Πολιτιστικές εκδηλώσεις από Φιλαρμονικές, Πολιτιστικά Σωματεία και Συλλόγους στο Δημαρχιακό Μέγαρο SANGIACOMO» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 81. Έγκριση ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας εκδήλωση ποδηλασίας από την ALPITOURBICYCLEGROUP 2019 στις 4 Ιουνίου 2019 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 82. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6736.001 «επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την οικονομική ενίσχυση του Εξωραϊστικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γουβιών» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 83. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση – υποστήριξη πλατφόρμας τουριστικής πύλης CorfuHolidays του Δήμου Κέρκυρας www.corfu-holidays.gov.gr» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 84. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση – υποστήριξη ηλεκτρονικής πύλης εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου Κέρκυρας www.corfu.gov.gr» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 85. Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση – υποστήριξη γεωπληροφοριακού συστήματος του Δήμου GIS» (Εισηγητής : Δήμαρχος).
 86. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου – ισόγειο κατάστημα – που ανήκει στο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλιέτου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 87. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου – διαμέρισμα – που ανήκει στο Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ – ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ» (Εισηγητής : Δήμαρχος).
 88. Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κάβου στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «ΣΠΟΥΔΗ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 89. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αχιλλείων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 90. Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αχιλλείων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 91. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μελιτειέων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 92. Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Μελιτειέων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 93. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Εσπερίων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 94. Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων στη Δ.Ε. Φαιάκων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 95. Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια Νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 96. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-2/22-01-2019 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ περί αναμόρφωσης (1ης υποχρεωτικής) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 97. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 1-5/22-01-2019 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ περί τροποποιήσεως του Οργανισμού του Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 98. Έγκριση κατηγοριοποίησης και αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 99. Απαλλαγή δημοτών από δημοτικά τέλη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 100. Καθορισμός ειδικότητας σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 101. Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης ¨Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας” με Κωδικό ΟΠΣ 5000533 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020” (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 102. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Κάλυψη δαπάνης διημέρου εκδηλώσεων αστρονομίας με προβολές στο φορητό ψηφιακό πλανητάριο και παρατήρηση με τηλεσκόπιο για μαθητές» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 103. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Μυοκτονία, Κωνωποκτονία, Εντομοκτονία, Απολυμάνσεις και Οφιοαπωθήσεις στο Δήμο Κέρκυρας 2017 – 2018» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 104. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Μυοκτονία, Κωνωποκτονία, Εντομοκτονία, Απολυμάνσεις και Οφιοαπωθήσεις στο Δήμο Κέρκυρας 2016 – 2017» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 105. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετάβαση των Αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών κ.κ. Α. Γουλή και Ν. Κορακιανίτη, αντίστοιχα, στην Αθήνα, για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγητές : κ.κ. Α. Γουλής και Ν. Κορακιανίτης).
 106. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετακίνηση της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Μαθρακίου& Κερκυραίων κ. Θ.Α. Μάστορα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους (Εισηγήτρια : κ. Θ.Α. Μάστορα).
 107. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Αθλητισμού & Νέας Γενιάςκ. Στ. Απέργη στο Δήμο Αλμωπίας για τη συμμετοχή του σε συνέδριο που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής : κ. Στ. Απέργης).
 108. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITF του Βελιγραδίου και β) της εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετάβαση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στο Βελιγράδι, για τον ανωτέρω σκοπό (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 109. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ITΒ του Βερολίνου και β) της εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετάβαση των κ.κ. Δημάρχου και Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας κ. Β. Καββαδία στο Βερολίνο, για τον ανωτέρω σκοπό (Εισηγητές : κ.κ. Δήμαρχος και Καββαδίας).
 110. Έγκριση α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΜΙΤΤ της Μόσχας και β) της εξειδίκευσης πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6421.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετάβαση των κ.κ. Δημάρχου και Αντιδημάρχου Τουρισμού του Δήμου Κέρκυρας κ. Β. Καββαδία στη Μόσχα, για τον ανωτέρω σκοπό (Εισηγητές : κ.κ. Δήμαρχος και Καββαδίας).
 111. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κερκυραίων & Φαιάκων».
 112. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή δημοτικών κτιρίων Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών».
 113. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συγκρότηση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας».
 114. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για την προσωρινή παραλαβή του έργου «Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην ΑλύπαΠαλαιοκαστρίτσας».


Πηγή