Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημ. Συμβούλιο Δυτ. Αχαΐας- Τα θέματα που θα συζητηθούν


Την Τετάρτη και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας.

Θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

1.Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων για την συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β’/1999) και του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του Π.Δ. 23/2000 ( ΦΕΚ Α΄18), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β΄).

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Βεβαίωσης Εκτέλεσης της εργασίας ¨ Απομάκρυνση μπαζών από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ¨ ποσού 23.867,52.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας ¨ Καθαρισμός χειμάρρων ¨ ποσού 14.736,18 (επανεισαγωγή).

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της ΔΕΥΑ Δυμαίων για την παραχώρηση του κτιρίου – Αμαξοστασίου στην ΔΕΥΑ Δυμαίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση εφαρμογής στο ορθό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 188, 189, & 192 ως προς την κατασκευή κρασπέδων.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Παραχώρηση Αδιάθετου Οικοπέδου στο Σχέδιο Πόλης Κάτω Αχαΐας, της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΦΛΟΚΑ)»

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Φο.Δ.Σ.Α.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Επιχορηγήσεων, εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό του δήμου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας και του ορισμού των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2018).

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση (ως προς την διάρκεια) Σύμβασης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου .

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Απαλλαγή κτηνοτροφικής επιχείρησης από ανταποδοτικά τέλη Δ.Τ. & Δ.Σ .

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης αναγκαιότητας χρήσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) για πλατείας στον οικισμό Καραμεσιναιΐκων της Τ.Κ. Καραιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητές: Ράθωσης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μόβρης Δυτικής Αχαΐας.

Ορδίτης Αλέξιος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Έγκριση της αριθ. 7/2019 απόφασης του Ο.Τ.Α.Δ. με θέμα: Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα προτεραιότητας ¨Κοινωνικές & πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨ με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨..

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..


Πηγή