Δήμος Λευκάδας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών-περισυλλογής και σταβλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 για το έτος 2019. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην υπ΄αριθμ.1/2019 μελέτη «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 4.366/06-03-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΧΤΩΛΙ-2ΛΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον ΚΑ: 00-6495.021 με τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων » του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: Α-397/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την 30/04/2019.

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.24% Φ.Π.Α.

24%

Ενδεικτική Τιμή μονάδος με Φ.Π.Α.

24%

Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.24%
1 Περισυλλογή-

μεταφορά αιγοπροβάτων

77400000-4 30 150,00€ 36,00€ 186,00€ 5.580,00€
2 Περισυλλογή- μεταφορά βοοειδών 77400000-4 34 300,00€ 72,00€ 372,00€ 12.648,00€
3 Σταυλισμός-εκτροφή αιγοπροβάτων 77400000-4 30 10,00€ 2,40€ 12,40€ 372,00€
4 Σταυλισμός –εκτροφή

βοοειδών

77400000-4 34 30,00€ 7,20€ 37,20€ 1.264,80€
ΣΥΝΟΛΟ 19.864,80€

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης
ε. Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.

Η Προϊσταμένη
Μελά Μαρία

ΜΕΛΕΤΗ

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:19.864,80 ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.: 00-6495.021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών – περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) για τις υποχρεώσεις του Δήμου Λευκάδας .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ52/12-3-2012) και συγκεκριμένα τις παρ. 2 και 4 , του άρθρου 17 , ανατέθηκε στους Δήμους να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

Επειδή ο Δήμος Λευκάδας αφενός δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υποδομές για να προβεί στην περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και αφετέρου δεν διαθέτει ούτε μπορεί να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό (όπως ο νόμος ορίζει) θα πρέπει να ανατεθεί η εργασία περισυλλογής και σταυλισμού των ανεπιτήρητων αναπαραγωγικών ζώων σε ιδιώτη ο οποίος να διαθέτει συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο στην αιχμαλωσία παραγωγικών ζώων καθώς και τις απαραίτητες υποδομές φύλαξης και διατήρησης των ζώων που θα περισυλλέξει.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διαθέτει ιδιόκτητη αδειοδοτημένη κτηνοτροφική εγκατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4056/2012). Η περισυλλογή θα γίνεται από τον ανάδοχο με δικά του μέσα και εξοπλισμό και για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει, προσωπικό με εμπειρία στον χειρισμό παραγωγικών ζώων και τα κατάλληλα φορτηγά οχήματα με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις, τα οποία θα φέρουν ειδικές ράμπες, δέστρες, ιμάντες και λοιπό εξοπλισμό, με δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς των ζώων.

Η περισυλλογή θα γίνεται κατόπιν ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, παρουσία των μελών της επιτροπής του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και όποιων αρμοδίων κρίνεται ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αυτή.

Μετά την περισυλλογή των ζώων, αυτά θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο στην κτηνοτροφική του εγκατάσταση όπου και θα παραμένουν επί ένα δεκαήμερο (δέκα ημερολογιακές ημέρες). Καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσφέρει σ’ αυτά όλες τις απαραίτητες φροντίδες σταβλισμού, σίτισης και κτηνιατρικής μέριμνας. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου δεκαημέρου παραμονής των ζώων στην κτηνοτροφική εγκατάσταση και εφόσον αυτά δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, ο Δήμος θα προχωράει σε διαδικασίες εκποίησης ή διάθεσης αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 και παρ.7 του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.

Λευκάδα 27-02-2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ


Πηγή