Δήμος Πηνειού: Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «Ανάπλαση Δημοτικών Οδών», προϋπολογισμού 651.200 ευρώ

Στην υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΤΡΑΓΑΝΟΥ>> προχώρησε ο Δήμαρχος Πηνειού κ. Αλέξιος Καστρινός.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Δυτική Ελλάδα 2014-2020>> (Άξονας Προτεραιότητας <<Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον>>) με Κωδικό ΟΠΣ 5029457, Αριθμός ΣΑΕΠ0011 με Κωδικό Πράξης 2018ΕΠ00110025 και αφορά την ανάπλαση δημοτικών οδών Αγ. Χαραλάμπους, Μακεδονίας και παρόδου Αρχαίας Ήλιδας της Δ.Κ. Τραγανού.

Οι εργασίες ανάπλασης θα έχουν ως στόχο την λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά το ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δημοτικού δρόμου της Δ.Κ. Τραγανού, μήκους 750m περίπου το οποίο αποτελείται από την οδό Αγίου Χαραλάμπους και τμήμα της οδού Μακεδονίας, καθώς επίσης και από την πάροδο της οδού Αρχαίας Ήλιδας μήκους 95m περίπου.
Ο Δήμος Πηνειού με την προτεινόμενη πράξη έχει ως στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού χώρου της περιοχής.

Επιπλέον ο Δήμος Πηνειού επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης σε ποικίλες κατευθύνσεις : να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, να βελτιώσει την προσβασιμότητα, να εξασφαλίσει υψηλή αισθητική στάθμη περιβάλλοντος στους κατοίκους της περιοχής και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους.

Το έργο << ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΤΡΑΓΑΝΟΥ>> θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος των εν’ λόγω περιοχών , στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών , στην προσβασιμότητα – διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ και οχημάτων και στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών σε σχέση με το σύνολο του Δήμου και γενικότερα στην επίτευξη των ειδικών στόχων και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ συνδέοντας τον αστικό ιστό και επιτρέποντας κινήσεις άνετες και ευχάριστες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ


Πηγή