Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Τα θέματα της επόμενης συνεδρίας 19/3

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:
  • Έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 45/2019 και 56/2019 αποφάσεων – εισηγήσεων.
  • Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Δ΄ τριμήνου 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης – εισήγησης
 1. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
  • Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της ΕΠΖ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφασής της
  • Έγκριση επιλογής χώρου για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς εντός του χώρου πλατείας στη θέση «Δεξαμενή» της Δ.Κ. Πύργου.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης: α. Της παράτασης λειτουργίας του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου» με κωδ. ΟΠΣ 5001808 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

γ. Της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 510Δ/18-10-2016 απόφασης Δημάρχου με ίδια μέσα (ΑΙΥΜ)

δ. Της παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Πύργου, για την υπογραφή της αίτησης παράτασης.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης για τη μίσθωση ακινήτου για τη κάλυψη των αναγκών στέγασης του ΚΔΑΠ.
 2. Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης υπαλλήλου ΙΔΟΧ του ΚΔΑΠ.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφασης της επιχείρησης.
 2. Λήψη απόφασης : α) Καθορισμού ύψους αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ και β) Καθορισμού ύψους αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/2019 απόφασης της επιχείρησης.
 3. Λήψη απόφασης ορισμού ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) χρήσης 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφασης της επιχείρησης.
 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 1. Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.622,22 € (Α΄Δόση 2019) στα ΝΠΔΔ: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και για τη μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο-Μάρτιο 2019.
 1. Λήψη απόφασης υλοποίησης προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ Μαθητείας (ΟΑΕΔ) στο Δήμο Πύργου σχολικού έτους 2018-2019.
 2. Λήψη απόφασης υλοποίησης προγράμματος πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΕΠΑΣ Μαθητείας (ΟΑΕΔ) στο Δήμο Πύργου σχολικού έτους 2019-2020.
 3. Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλου με ειδικές γνώσεις στην επιτροπή παραλαβής λοιπών ειδών που δεν εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες προμηθειών του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλου με ειδικές γνώσεις στην επιτροπή παραλαβής λοιπών ειδών που δεν εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες προμηθειών του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου» με Α.Μ. 16/2017, έως 15-5-2019.
 1. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Κανονισμού Λιμένα.
 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας παραχώρηση ή μη κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας Σ. Καράγιωργα στην Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ) στα πλαίσια του 40ου Ολυμπιακού Ράλι με ή χωρίς αντίτιμο.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου Γυμνασίου Πύργου, το Σάββατο 20 Απριλίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σχολή Θετικών Επιστημών για την πραγματοποίηση σχολικής ημερίδας.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο «Τιτάνες Καλαθοσφαιριστική Ακαδημία Πύργου» , για τις προπονήσεις τους μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών του Κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου.
 4. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 62/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: παραχώρηση του γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου Πύργου στο αθλητικό σωματείο πετοσφαίρισης κορασίδων «ΠΥΡΓΕΑΣ».
 1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
 2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση τελετής αποκαλυπτηρίων της προτομής του αείμνηστου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ακαδημαϊκού δασκάλου Αθανασίου Κανελλόπουλου.
 3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση με την ΑΟΛΑΠ του 4ου Ολυμπιακού Ράλι.
 4. Λήψη απόφασης εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή της τελικής φάσης ποδοσφαίρου Λυκείων Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Μαρτίου 2019.
 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών:
  • Της επιτροπής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών
  • Της επιτροπής προμηθειών και καλής εκτέλεσης και συντήρησης οχημάτων.
 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΠΑΓΚΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού Πατρών 24 της Δ.Κ. Πύργου.


Πηγή