Κέρκυρα: Την Πέμπτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα απορρίμματα.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Την Πέμπτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα απορρίμματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας θα συνεδριάσει στις 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 16.00 στη Συνεδριακή Αίθουσα της Ιονίου Βουλής, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων:

Ανακοινώσεις.

 • Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση υποβολής αιτήματος περί ένταξης του Δήμου Κέρκυρας στην πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-14/22-03-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7-15/22-03-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του δημοτικού προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση του από 29-12-2017 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις εργασίες ελέγχου χρήσης 2013 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμόν 04-01/27-02-2019 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμορφώσεως (2ης) του προϋπολογισμού του, εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
 • Έγκριση του από 14-11-2018 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις εργασίες «Τεχνική κάλυψη μικροφωνικής εγκατάστασης Δημοτικού Συμβουλίου» (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 • Ακύρωση της υπ’ αριθμόν 27-808/21-12-2018 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «έγκριση του πρακτικού Νο 6 της Επιτροπής διαγωνισμού του τμήματος 2 (προμήθεια λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και συναφών ειδών) του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ» και λήψη νέας περί εγκρίσεως του πρακτικού Νο 8 της επιτροπής διαγωνισμού του τμήματος 2 (προμήθεια λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και συναφών ειδών) του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΝΠΔΔ (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 3-153/12-03-2019 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας με θέμα «έγκριση α) πραγματοποίησης εκδηλώσεων και προγράμματος καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών καθώς και προγράμματος δημοσίων σχέσεων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών αυτών, έτους 2019 και έως την 25η Μαρτίου 2020, β) εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προμηθειών, υπηρεσιών των ανωτέρω και γ) κατάσταση αναμνηστικών δώρων που δόθηκαν από το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ανά κατηγορία εκδήλωσης κατά το έτος 2018 και έως τις 22.02.2019» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Έγκριση α) διοργάνωσης από το Δήμο Κέρκυρας του διεθνούς φεστιβάλ Jazz, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον Οργανισμό Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων (Ο.Κ.Ε.) και β) της οικονομικής επιχορήγησης του Ο.Κ.Ε. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 • Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020 – 2023 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
 • Εξειδίκευση πίστωσης από τον Κ.Α. 00.6733.001 «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» για την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης σε άπορο δημότη. (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).


Πηγή