ΚΑΠ: Κατανομή 114.413.468 € στους Δήμους και τις Περιφέρειες (αποφάσεις)


Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 106.523.220,99 €, στους Δήμους της χώρας και 7.890.248,51€ στις Περιφέρειες προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ για Περιφέρειες

ΑΠΟΦΑΣΗ για Δήμους


Πηγή