Εγκύκλιος για προσωπικό: Μέχρι 9/4/19 διαλέξτε έναν από τους τρεις Δήμους.

Αυτοδιοίκηση Εγκύκλιος για προσωπικό: Μέχρι 9/4/19 διαλέξτε έναν από τους τρεις Δήμους.

Διευκρινίσεις σχετικά µε την κατάταξη του προσωπικού των νέων δήμων που συστήθηκαν και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι τρεις Δήμοι της Κέρκυρας, εξέδωσε με ειδική εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτήν το μόνιμο προσωπικό των δήμων έχει προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 9 Απριλίου 2019 να δηλώνουν την προτίµησή τους, για τη µεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους νεοσυσταθέντες δήµους.

Οι διευκρινίσεις της εγκυκλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 έως 158 του νόµου 4600/2019 (Α΄43) προβλέφθηκε η διάσπαση των ∆ήµων Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Σερβίων – Βελβεντού, Λέσβου και Σάµου και η σύσταση των δήµων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής
Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας
, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάµης, Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, ∆υτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάµου και ∆υτικής Σάµου.

Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την κατανοµή του προσωπικού, µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, αφενός µεν η άµεση αυτοδύναµη και απρόσκοπτη λειτουργία των νέων αυτοδιοικητικών οργανισµών και αφετέρου το υπηρεσιακό καθεστώς και τα δικαιώµατα του πάσης φύσεως προσωπικού.

Προς διευκόλυνση της εφαρµογής των σχετικών διατάξεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, βάσει του περιεχοµένου των ισχυουσών ρυθµίσεων:

∆ιαπίστωση προσωπικού – ∆ιαδικασία

Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισµένου χρόνου, προσωπικό, καθώς και οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου των δήµων που καταργούνται, µεταφέρεται στους αντίστοιχους συνιστώµενους δήµους, µε την ίδια σχέση εργασίας και καταλαµβάνει αντίστοιχες, κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθµίδα, κλάδο ή ειδικότητα θέσεις.
Οι άµεσες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα είναι οι εξής:

Μέσα σε έναν (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του ν.4600/2019, ήτοι µέχρι 9-4-2019, οι:

 • µόνιµοι υπάλληλοι,
 • οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
 • οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
 • οι απασχολούµενοι µε σύµβαση µίσθωσης έργου,
 • οι δικηγόροι ή νοµικοί σύµβουλοι µε σχέση έµµισθης εντολής των δήµων που
  καταργούνται, δηλώνουν την προτίµησή τους, για τη µεταφορά τους σε έναν από τους αντίστοιχους συνιστώµενους δήµους.

Δήλωση προτίµησης υποβάλλουν και όσοι υπάλληλοι – µόνιµοι και ιδιωτικού αορίστου χρόνου – παραιτηθούν από τη θέση τους λόγω υποψηφιότητας στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 2β του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 (A’ 87), ό̟πως ισχύει. Η προτίµησή τους δηλώνεται µε ενυπόγραφη αίτηση, η οποία υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Προσωπικού του υπό κατάργηση ∆ήµου.

Μέχρι 9 Ιουλίου 2019 οι Μεταβατικοί Οργανισμοί

Μέσα σε τρεις (3) µήνες από τη λήξη της προθεσµίας του ενός µήνα, ήτοι µέχρι 9-7-2019, τα δηµοτικά συµβούλια των υπό κατάργηση δήµων λαµβάνουν αποφάσεις για την κατάρτιση Μεταβατικών Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (A’ 143), για τους νέους δήµους που συστήνονται.

Στη συνέχεια, µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, το τακτικόπροσωπικό και οι δικηγόροι/νοµικοί σύµβουλοι µε σχέση έµµισθης εντολής του υπό κατάργηση δήµου κατανέµονται σε συνιστώµενες θέσεις των µεταβατικών ΟΕΥ, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθµίδας και κλάδου /ειδικότητας.
Οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, εγκρίνονται µε πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. των συνιστώµενων δήµων και την κατανοµή και κατάταξη του προσωπικού των αντίστοιχων καταργούµενων δήµων σε θέσεις αυτών, λαµβάνονται υπόψη, κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. οι υπηρεσιακές ανάγκες,
 2. οι ιδιαιτερότητες των συνιστώµενων δήµων, σύµφωνα και µε την αρχή της ισότητας των δηµοτών στην πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες,
 3. ο κλάδος ή η ειδικότητα των υπαλλήλων,
 4. οι αιτήσεις προτίµησης των υπαλλήλων
 5. ο τόπος κατοικίας των υπαλλήλων,
 6. η οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων,
 7. τυχόν προβλήµατα υγείας των υπαλλήλων και
 8. τα έτη υπηρεσίας των υπαλλήλων.


Πηγή