Κτηματολόγιο: Τα επτά βήματα για να αποφύγετε λάθη και ταλαιπωρία

Ήδη σε εξέλιξη

"Σωστή προετοιμασία". Αυτές οι δύο λέξεις περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και να μην θέσουν σε κίνδυνο την περιουσία τους. Το νέο Κτηματολόγιο είναι ήδη σε εξέλιξη, αφορά σε 12.608580 δικαιώματα και περιλαμβάνει πολλά μέρη της Ελλάδας ταυτόχρονα.

Τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες είναι τα εξής:

– Καταγράψτε τα ακίνητά σας. Κατά τους ειδικούς πρέπει να ξεχωρίσετε τις Τοπικές ή τις Δημοτικές Κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Δήλωση υποβάλλεται για τα δικαιώματα που υπάρχουν σε κάθε προκαποδιστριακό ΟΤΑ που αντιστοιχεί συνήθως στις σημερινές Τοπικές ή Δημοτικές Ενότητες. Τα τέλη υπολογίζονται αυτοματοποιημένα από το σύστημα καταχώρησης. Στις αστικές περιοχές είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα για τους κύριους χώρους και 20 για αποθήκες και χώρους στάθμευσης. Στις αγροτικές περιοχές του ίδιου Δήμου πληρώνονται μέχρι δύο δικαιώματα ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό τους.

– Αντιστοιχίστε στα ακίνητα τα εμπράγματα δικαιώματά σας. Σε κάθε ακίνητο είναι πιθανό να έχει παραπάνω από ένα δικαίωμα, όπως για παράδειγμα δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 50% και δικαίωμα δουλειάς διόδου μέσα από ένα γειτονικό ακίνητο. Καταγράψτε τα, καθώς είναι απαραίτητη η δήλωση καθενός από αυτά.

– Συλλέξτε απαραίτητα νομικά έγγραφα. Βρείτε τα επικυρωμένα συμβόλαια και ετοιμάστε απλές φωτοτυπίες. Ένα ακίνητο μπορεί να έχει αποκτηθεί με περισσότερα από ένα συμβόλαιο ή τρόπους. Σε περίπτωση κληρονομιάς όπου δεν έχει συνταχθεί συμβόλαιο, προσκομίστε έγγραφα που αποδεικνύουν το ποσοστό που έχετε κληρονομήσει. Όταν πρόκειται για ακίνητα χωρίς συμβόλαιο που έχουν αποκτηθεί με χρησικτησία προσκομίστε δικαστική απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμά σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση αναζητήστε έγγραφα που αποδεικνύουν την κυριότητά σας όσο το δυνατόν παλαιότερα, ώστε σε συνδυασμό με πρόσφατα έγγραφα να καλύπτουν 20ετία.

– Εντοπίστε τα ακίνητά σας. Για την υποβολή της δήλωσης στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτικό να προσκομίσετε κάποιο στοιχείο εντοπισμού που να βοηθάει το Γραφείο Κτηματογράφησης να προσδιορίσει τη θέση, τα όρια και την έκταση όλων των ακινήτων σας. Ένας τρόπος είναι οι διάφορες εφαρμογές εντοπισμού που υπάρχουν στο Διαδίκτυο είτε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο είτε από ανάδοχες εταιρείες.

– Συμπληρώστε τα έντυπα δηλώσεων. Από τη σελίδα του Κτηματολογίου κατεβάστε το έντυπο της δήλωσης φυσικών προσώπων. Αυτό το έντυπο αποτελείται από τρεις σελίδες: η πρώτη αφορά τα στοιχεία του προσώπου και οι δύο επόμενες τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματος.

– Αντιστοιχίστε τα έγγραφα με τις δηλώσεις και βγάλτε φωτοτυπίες ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ. Σε κάθε δήλωση επισυνάπτετε φωτοτυπία της ταυτότητας του δηλούντος και αποδεικτικό ΑΦΜ.

– Καταθέστε τη δήλωση/ δηλώσεις. Κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης τα στοιχεία του οποίου θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr- Αναζήτηση περιοχών). Μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά (www.ktimanet.gr)


Πηγή