Πάτρα – Νέα συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α 111/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πάτρας (1ο τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
  • Έγκριση του από 23/04/2019 πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και κατακύρωση του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απορριμματοδεκτών», προϋπολογισμού δαπάνης 399.996,72 €, συμ/νου του Φ.Π.Α.(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου, για την υλοποίηση της πράξης «Ψηφιοποίηση Συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα στον Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντλης)
  • 1. Έγκριση του από 20/05/19 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2. Συμμόρφωση με την αριθ.528/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, 3. Ανάδειξη των οικονομικών φορέων ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ&ΤΣΕΛΗΣ ΑΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ, ως «προσωρινών αναδόχων» της προμήθειας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, 4. Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέαΤΣΕΛΗΣ ΑΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  • Έγκριση των από 16-01-2019, 27-02-2019 και 25-04-2019 πρακτικών γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Γνωμοδοτικό Όργανο) που αφορούν στην αποσφράγιση των φακέλων "Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών" και στον έλεγχό τους με συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων – CPV:30125110-5» και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου σε συνάντηση παρακολούθησης (Monitoring Visit) του έργου LIFE – ANCHORE στη Ρώμη (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)


Πηγή