Πάτρα: 8 θέματα στο τραπέζι της επόμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 21η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 θα γίνει συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Νομική Στήριξη Υπαλλήλου (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
  2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 137/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,Π. Σφαέλου, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικοί Σύμβουλοι)
  3. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, για έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  4. 1) Έγκριση της από 17/05/19 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Συμμόρφωση με την αριθ.522/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ, 3. Ανάδειξη του οικονομικού φορέα OCEANICSECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “OCEANICSECURITYA.E.”, ως «προσωρινού αναδόχου» της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη και 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου» και 4. Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα OCEANICSECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΟCEANICSECURITYA.E(εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
  5. 1) Έγκριση: της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της προμήθειας εκτύπωσης προγραμμάτων εκλογών & ψηφοδελτίων για την εκλογική διαδικασία ενόψει των δημοτικών, περιφερειακών & ευρωεκλογών της 26ης Μαϊου 2019, συνολικού προϋπολογισμού 2.746,60€, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/2016 και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον οικονομικό φορέα ΣΠ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ-Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Αλιβιζάτος – Αρμ. Δ/ντής)
  6. Έγκριση πρακτικών του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την «Μυοκτονία και Απεντόμωση στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης κτιρίων» (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Περισυλλογής και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 94.612,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας Μ.Ε. του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης– Αρμ. Δ/ντής)


Πηγή