10 προσλήψεις στο Λιµενικο Ταµείο Λευκάδος

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα, ως εξής:

10 ∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 3 ηΙουνίου 2019 στα γραφεία της υπηρεσίας µας (Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Αθ. Κατωπόδη, 311 00 Λευκάδα, αρµόδια υπάλληλος Γεωργία ∆ιαµάντη, τηλ. επικοινωνίας 26453 60508).


Πηγή