Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε Δασικούς Δρόμους Ζακύνθου κατά την Αντιπυρική περ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α΄107/30.05.1997) περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 2. Το Ν.2647/98 (ΦΕΚ Α΄237/22.10.1998) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Τα άρθρα 11 και 12 του Ν.3013/02 (ΦΕΚ Α΄102/01.05.2002) περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις (α) των άρθρων 5, 11 και 12 του Νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102 τ. Α΄) (β) την παρ. 1 του άρθ. 112 του Ν. 4249/14 (ΦΕΚ 73 τ. Α΄) (γ) του άρθρου 25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 τ. Α΄) (δ) του άρθρου μόνου του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157 τ. Α΄) (ε) των άρθρων 282 και 283 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87, τ. Α΄)
 6. Το Π.Δ 184/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α΄) περί «Σύστασης Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του»
 7. Το Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20 τ. Α΄) περί «Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενι κής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
 1. Την υπ’ αρ. 4475/25-06-2018 ( ΑΔΑ ΩΙΑ1465ΧΘ7-ΡΓΤ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
 1. Την εγκύκλιο με .αριθμ. Πρωτ. 3752/2505-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας /Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 » και ειδικότερα η παράγραφος 1.12 που προτείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς» περιοχές με απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
 1. Τα αναφερόμενα στη σύσκεψη του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οποία το εν λόγω Όργανο: α. εξετάζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών β. εκτιμώντας την ετοιμότητα των εμπλεκομένων κρατικών φορέων και των ΟΤΑ σε μέσα και Υπηρεσίες γ. λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των τελευταίων αντιπυρικών περιόδων
 1. Την 4464/17-06-2016 με ΑΔΑ: Ω4ΠΔ465ΦΘΕ-ΝΕ1 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για εξουσιοδότηση των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων διοικήσεων να εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
 1. Την 84264/1392/21-06-2016 με ΑΔΑ:6Λ8ΠΟΡ1Φ-ΥΧΘ εξουσιοδότηση του εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΠ.Δ.ΠΕ.Δ.Ε. & Ι. προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως με εντολή του προς τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
 1. Τις προτάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της ΠΕ Ζακύνθου, όπως διαμορφωθήκαν κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2019 .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Επιβάλλουμε το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από ώρες 18:00 το απόγευμα έως 06:00 το πρωί της επομένης ημέρας, καθ΄όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2019 στους κάτωθι δασικούς δρόμους και στις περιοχές :

Βουγιάτο , Λαγκαδάκια, Φιολίτι, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες , Δράκας , Σκουλικάδο, Καλλιθέα , Πηγαδάκια , Λαγοπόδο, Μαχαιράδο – Περιοχή Καταλούπου , Καταστάρι , Κερί, Μαραθίας, Απελάτι, Αγαλάς ,Λιθακιά, Κοιλιωμένο, Μαριές, Αγ. Λέων, Γύρι, Εξωχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολίμες, Άνω Βολίμες και δασικές εκτάσεις Καλαμακίου, Μπόχαλης, Βασιλικού – Σκοπός καθώς και το μέτρο της καθολικής απαγόρευσης εισόδου κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα προβλέπει για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου κατηγορία κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) και 5 (Κατάσταση Συναγερμού).

Τα ανωτέρω έχουν ισχύ έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου ήτοι 31-10-2019.

 1. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στην Δ/νση Δασών και στις Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές Ζακύνθου .
 2. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού δια των τοπικών ΜΜΕ για την επικρατούσα κατάσταση.

Παρακαλείσθε για την άμεση και ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ


Πηγή