ΔΗΜΟΣ: Αιτήσεις για προγράμματα Αγροτικής Εστίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (6ήμερες διακοπές).
 • ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (4ήμερες εκδρομές)
 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ
 • ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (16ήμερες διακοπές- απευθείας η αίτηση από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Κοινωνικού, Ιαματικού Τουρισμού,Εκδρομών και Δωρεάν Παροχής Βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ για το έτος 2019, ξεκίνησε την Τετάρτη 5/6/2019 και θα τελειώσει την Δευτέρα 24/6/2019.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ, εκτός από το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα που υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ:

 1. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει.
 2. Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ
 3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.
 4. Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.
 5. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.
 6. Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο του ΟΠΕΚΑ ή τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκε από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον παραμένει υπάλληλος του ΕΦΚΑ.
 7. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός. Επισημαίνεται ότι, οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 7) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού ή εκδρομών.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για την υποβολή της αίτησης (εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος) ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

 1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του , καθώς και των προστατευόμενων μελών του (π.χ βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ, κλπ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο, να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πχ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κλπ . (για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αρ. Μητρώου).
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στην Δ/νση Αγροτικής Εστίας.

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή και συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ.

Αργοστόλι 05/06/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Αιτήσεις υποβάλλονται σε όλα τα Κ.Ε.Π του Δήμου Κεφαλονιάς


Πηγή