Επιδοτήσεις για μμε στη Δυτική Ελλάδα – Χρηματοδότηση έως 200.000 ευρώ

Στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στοχεύει σχετικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν θα πρέπει να κυμαίνεται από 25.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το είδος της επιλέξιμης δαπάνης και κυμαίνεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Υπάρχουν, ωστόσο, και δαπάνες οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν στο 100%. Σημειώνεται ότι επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπάγεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, το συνολικό ποσό επιχορήγησης για μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 200.000 ευρώ.

Ο σκοπός της δράσης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων/υπηρεσιών τους, στην ενίσχυση των υπό σύσταση, αλλά και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων με δημιουργικό χαρακτήρα, στη στήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθεια προσαρμογής τους στις νέες διεθνείς αναπτυξιακές απαιτήσεις στον βιοτεχνικό σχεδιασμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών και προσαρμογή των παραδοσιακών πρακτικών στις νέες τεχνολογίες, στην εξειδικευμένη κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών και του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία τους, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να ανήκουν στις εξής ομάδες:

1. Δημιουργική βιοτεχνία – βιομηχανία: Επιχειρήσεις που βασίζονται σε αυτό που σήμερα χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό και σχεδιαστικό design και αξιοποίηση στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο, o σχεδιασμός προϊόντων/υπηρεσιών/διεργασιών, η βιομηχανία ένδυσης – υπόδησης και μόδας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της (ΚΕΥΔ – ένδυση, υπόδηση, δέρμα, κοσμήματα κ.λπ.).

2. Κλάδος ψυχαγωγίας: Επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας (και υπό προϋποθέσεις πολιτιστικής κληρονομιάς), όπως για παράδειγμα η βιομηχανία θεάματος και οπτικοακουστικών μέσων (visual arts), οι ψηφιακές βιομηχανίες ηλεκτρονικών μέσων ψυχαγωγίας, ψηφιακών παιγνίων (gaming), επαυξημένης πραγματικότητας, κοινωνικών εφαρμογών, τουριστικών – πολιτιστικών εφαρμογών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η διαφήμιση, η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κ.ο.κ. που καθορίζουν και το περιεχόμενο των πολιτιστικών βιομηχανιών έντασης τεχνολογίας.

3. Οι κλάδοι των εκδόσεων, της τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας, οι οποίοι συνδυάζουν δημιουργικά χαρακτηριστικά και των δύο παραπάνω αναφερόμενων κατηγοριών. Επομένως, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:

* Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες,

* Μεταποίηση,

* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),

* Υπηρεσίες (Διαφήμιση, Σχέδιο κ.λπ.),

* Εκδόσεις.

Όροι και προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

* Υφιστάμενες επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, που έχει συσταθεί πριν από την υποβολή της πρότασης και έχει τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

* Υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της, που θα ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή που δεν έχει κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Υφιστάμενες επιχειρήσεις

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

* Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της αναλυτικής πρόσκλησης.

* Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

* Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

* Να περιλαμβάνονται στις μεσαίες ή μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (μμε).

* Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) και ατομικές επιχειρήσεις.

* Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

* Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising).

* Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

* Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

* Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους ή να μην έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας.

* Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.

* Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

* Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

* Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης.

Νέες ή υπό σύσταση μμε

Οι νέες και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις θα πρέπει:

* Να δραστηριοποιηθούν/νται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της αναλυτικής πρόσκλησης.

* Να δραστηριοποιηθούν/νται και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

* Να περιλαμβάνονται στις μεσαίες ή μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (μμε).

* Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) και ατομικές επιχειρήσεις.

* Να τηρούν/ήσουν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

* Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επιλέξιμες δαπάνες και προθεσμία υλοποίησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

1. Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.

3. Δαπάνες προσωπικού.

4. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

5. Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση.

6. Δαπάνες προς τρίτους/ Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

7. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (μόνο για τις υπό σύσταση).

8. Προμήθεια αναλώσιμων.

9. Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή/και πιστοποίησης πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας.

Γενικά οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα, άυλα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες, όπως ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης.

Ειδικότερα, η ενίσχυση μισθολογικού κόστους, εκπαίδευσης προσωπικού και αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με συμπληρωματικό τρόπο και εντός του ορίου του 10% της ενωσιακής χρηματοδότησης για κάθε άξονα προτεραιότητας με βάση την επιλεξιμότητα δαπανών του ΕΚΤ.

H προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων είναι έως δύο έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου μπορεί να ορίζεται στην πρόταση του φορέα εντός της επιλέξιμης περιόδου (μετά τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης). Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες, μπορεί να δοθεί έπειτα από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης σε διάστημα τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης και η τροποποίηση της αντίστοιχης απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης.

tempo24.news


Πηγή