Μέτρα ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας για την προστασία των λουόμενων

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α ́ 261) περί > .
2. Τις διατάξεις των άρθρων 188, 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας, που κυρώθηκε με την αριθμ. 1125/09-03-1978 απόφαση ΥΕΝ (Β ́ 459), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 παρ. 3 και 26 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (Β ́444/1999)
όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 19 του Π.Δ. 81/2014 (Α ́125) περί >.
5. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας, καθώς και για την ευταξία στην κίνηση και στην αγκυροβολία σκαφών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την απαγόρευση, για το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας μέχρι 30-09-2019, της πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων, της πρόσδεσης σκαφών από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την προέκταση σχοινιών ή άλλων μέσων, της αγκυροβολίας και της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και την προσέγγιση και προσγιάλωση Ε/Γ- Τ/Ρ πλοίων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές εντός περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας στις οποίες συρρέει πλήθος λουόμενων ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι σημαντήρες.

2. Την απαγόρευση αλιείας με δίχτυα και παραγάδια σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές και συγκεκριμένα στις θαλάσσιες περιοχές εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας όπου συρρέουν λουόμενοι, για χρονικό διάστημα μέχρι 30-09-2019.

3. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α ́261), όπως ισχύει.
Digitally signed by DIMITRIOS KATOPODIS Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Date: 2019.05.17 13:51:24 +03’00’

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Λιμενάρχης
ΖΩΜΠΟΣ Ιωάννης Υποπλοίαρχος Λ.Σ.


Πηγή