Πάτρα – Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την ερχόμενη Τρίτη

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 4η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση ασκηθείσας αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας υπό του Δήμου Πατρέων (αρ. καταθ.3337/2018) για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής για ακίνητο στην περιοχή Μπεγουλάκι – Μακρυγιάννη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ασκηθείσας αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας υπό του Δήμου Πατρέων (αρ. καταθ.1726/2018) για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής για ακίνητο στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ακρωτηρίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση ασκηθείσας αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας υπό του Δήμου Πατρέων (αρ. καταθ.1730/2018) για διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής για ακίνητο στην περιοχή Μαρούδα ή ΄Αγιος Αθανάσιος επί των οδών Μαραγκοπούλου, Φωκαίας και Ανωνύμου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Έγκριση του από 28-05-2019 3ου πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Γνωμοδοτικό Όργανο) του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων" – CPV: 31681410-0», που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων "Δικαιολογητικών Κατακύρωσης" και τον έλεγχό τους, και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)
 • 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2. Ανάθεση της σύμβασης «Ετήσια Συντήρηση Λογισμικού FESPA» στην εταιρεία Δ. Χαραμιδόπουλος – Σ. Λιβιεράτος Ε.Π.Ε «LH Λογισμική», με συνολικό ποσό ανάθεσης 434,00€ με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση ανάθεσης για «Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στον πρώην χώρο απορριμμάτων Ριγανόκαμπο» στις 21/05/2019 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Καρδαρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 577.319,20 €, συμ/νου του Φ.Π.Α. (Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Κατακύρωση Άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν ενδιαφερόμενος (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση τμήματος συνθετικού ταρτάν και εργασίες διαγράμμισης του ταρτάν του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ’αριθ.2/2019 διακήρυξης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων & των νομικών προσώπων αυτού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠΕ 2.158Α/27-3-2019 ποσού 5.000 €, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 115/19-3-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή