Πεζοδρομείται η οδός Άγγελου Σικελιανού στην πόλη της Λευκάδας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λευκάδας επί της οδού
Άγγελου Σικελιανού.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας, που κυρώθηκε με την αριθμ. 1125/09-03-1978 απόφαση ΥΕΝ (Β’ 459),όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. φακέλου: 512.7/2014 και αριθμ. σχεδίου:2966/15-07-2014 Διαταγή Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Γ.Α.ΚΑ.Λ. Β ́.
3. Το αριθμ. πρωτ. : 3121.7/1477/2019/09-05-2019 έγγραφό μας.
4. Την αριθμ. 86/2019/10-05-2019 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής Λευκάδας του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.
5. Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1. Τη λήψη μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του χώρου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λευκάδας και συγκεκριμένα στην οδό Άγγελου Σικελιανού για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων πεζών πολιτών, λόγω φόρτισης της παραλιακής οδού, για αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος κατά τις βραδινές ώρες της θερινής περιόδου.

2. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας κάθε φύσης οχημάτων στην οδό Άγγελου Σικελιανού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Λευκάδος και συγκεκριμένα από τη συμβολή της εν λόγω οδού με την οδό Ιωάννου Μελά έως και το τέλος αυτής πλησίον του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδος από 1η Ιουνίου 2019 ημέρα Σάββατο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 18:00 έως ώρα 06:00 εκάστης ημέρας.

3. Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας και ο Δήμος Λευκάδας όπου απευθύνεται η απόφαση να
μεριμνήσουν για την έγκαιρη εκπόνηση μελέτης και εγκατάστασης σήμανσης στην αναφερόμενη οδό καθώς και στις λοιπές συνδεόμενες με αυτή οδούς, σύμφωνα με τα παραπάνω προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10, παρ.2 και 8 του Ν.2696/1999(Ά57).

4. Από την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης καθώς και οχήματα εφοδιασμένα με άδεια διέλευσης από τους αρμόδιους φορείς.

5. Οι παραβάτες της παρούσας ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α ́261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Λιμενάρχης
ΖΩΜΠΟΣ Ιωάννης Υποπλοίαρχος Λ.Σ.

Tags:Πεζοδρομείται η οδός Άγγελου Σικελιανού


Πηγή