Στο δρόμο για την κάλπη- Χρήσιμες οδηγίες για τις επαναληπτικές εκλογές

Λίγες ώρες απομένουν προτού κληθούμε και πάλι μπροστά από τις κάλπες για να ρίξουμε την ψήφο μας, για τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, σε όσες περιοχές δεν κατάφερε να αναδειχθεί νικητής την πρώτη Κυριακή.

Από το πρωί της Κυριακής (07.00) οι κάτοικοι των δήμων και των περιφερειών θα ψηφίσουν στις επαναληπτικές εκλογές και θα δείξουν την προτίμησή τους ανάμεσα στο πρώτο και τον δεύτερο των εκλογών της 26ης Μαΐου.

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε οδηγίες με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν πάμε και πάλι στις κάλπες για τις επαναληπτικές εκλογές.

Συγκεκριμένα:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τµήµατα και καταστήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (26.5.2019), με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα.

3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο σύμβουλο, δεδομένου ότι η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται µόνο ανάµεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους δημάρχους των δύο (2) συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία. Οι συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία οφείλουν, µέσω του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, να παραδώσουν έγκαιρα τον απαραίτητο αριθµό ψηφοδελτίων στον οικείο δήµαρχο.

4. Όμοιο εκλογικό υλικό µε αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία, θα χρησιμοποιηθεί και στην επαναληπτική, µε εξαίρεση το βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ των υποψηφίων των συνδυασµών, το οποίο δεν χρειάζεται να συµπληρωθεί. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε να ελέγξετε την επάρκεια του εκλογικού υλικού και να φροντίσετε για τη συµπλήρωσή του, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις. Το εκλογικό υλικό, θα πρέπει να παραδοθεί στους οικείους δήµους, το αργότερο µέχρι την Πέµπτη 30.5.2019.

5. Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες δηµοτικές αρχές πρέπει να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν πρόγραμμα εκλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010. Στο πρόγραµµα για τις περιφερειακές εκλογές θα αναφέρεται το όνοµα των συνδυασµών και των υποψηφίων περιφερειαρχών που µετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, µε τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία. Αντιστοίχως, στο πρόγραµµα για τις δηµοτικές εκλογές θα αναφέρεται το όνοµα των συνδυασµών και των υποψηφίων δηµάρχων που µετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, µε τη σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

6. Για όλα τα παραπάνω θέµατα, παρακαλούµε να ενηµερώσετε:
α) τους δηµάρχους της περιφέρειάς σας
β) τους εκλογείς, τους υποψηφίους, λοιπά πρόσωπα και φορείς, µέσω ευρείας δηµοσιότητας για τα θέµατα που θίγονται στην παρούσα εγκύκλιο.
γ) τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές για την τήρηση της ∆ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας.

7. Ο τρόπος µετάδοσης των αποτελεσµάτων θα καθοριστεί µε σχετική εγκύκλιό µας η οποία θα σας αποσταλεί άµεσα.Για την µετάδοση θα χρησιµοποιηθούν µόνο τα έντυπα µετάδοσης των αποτελεσµάτων που έχετε λάβει. Σηµειώνεται ότι, η σειρά αναγραφής των συνδυασµών και των υποψηφίων περιφερειαρχών και δηµάρχων στα ανωτέρω έντυπα µετάδοσης των αποτελεσµάτων της επαναληπτικής ψηφοφορίας, από τους δικαστικούς αντιπροσώπους προς τους Αντιπεριφερειάρχες περιφερειακής ενότητας έδρας νοµών καθώς και η σειρά ανακοίνωσης του αποτελέσµατος αυτού προς το Υπουργείο, θα είναι σύµφωνη µε τη σειρά ανακήρυξης των συνδυασµών. Υπενθυµίζεται τέλος ότι την Κυριακή, ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα καταστήµατα των ΟΤΑ πρέπει να παραµείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της µετάδοσης των αποτελεσµάτων από όλα τα εκλογικά τµήµατα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους αρµοδιότητα.

8. Στους κ.κ. αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, θέτουµε υπόψη τα εξής:
α. Οι παραλειφθέντες εκλογείς, θα ψηφίσουν µε πιστοποιητικό εγγραφής στα δηµοτολόγια ή µητρώα αρρένων, το οποίο χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από το δήµο τους και το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΚ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019».
β. Οι παραλειφθέντες υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ψηφίσουν µε τη σχετική βεβαίωση η οποία χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόµενο από το δήµο στον οποίο υπέβαλε την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο. Σηµειώνεται ότι οι εκλογείς των ανωτέρω περιπτώσεων θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση που υπογράφουν και οι διπλοεγγεγραµµένοι εκλογείς.
γ. Οι διπλοεγγεγραµµένοι εκλογείς, δίπλα στο όνοµα των οποίων στον εκλογικό κατάλογο, υπάρχει η ένδειξη ∆, θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση του διπλοεγγεγραµµένου εκλογέα, στην οποία θα πρέπει να συµπληρώνονται όλα τα στοιχεία του εκλογέα και ιδιαίτερα ο Ειδικός Εκλογικός Αριθµός, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο. Στην υπεύθυνη δήλωση ο εκλογέας συµπληρώνει στο τέλος τη φράση: «Επίσης ότι άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα την Κυριακή 26.5.2019 σ’ αυτό το ίδιο εκλογικό τµήµα».

Τα ανωτέρω (α) πιστοποιητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραµµένων και παραλειφθέντων εκλογέων πρέπει να αποσταλούν στα οικεία Πρωτοδικεία, σε ξεχωριστό φάκελο από το λοιπό εκλογικό υλικό.

9. Υπενθυµίζουµε επίσης ότι, για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων η Περιφέρεια Αττικής θα ενημερώνεται σχετικά από τους δήμους, οι οποίοι θα αποστέλλουν fax στην Περιφέρεια.

10. Τέλος, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου:
α) Στους κκ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας
β) Στους δήµους, στους οποίους θα επαναληφθεί η ψηφοφορία
γ) Στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τµηµάτων των δήµων, στους οποίους θα επαναληφθεί η ψηφοφορία.

Tα δίδυμα των υποψηφίων Δημάρχων σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

Αυτή την Κυριακή θα μιλήσουν οριστικά οι κάλπες για τους Δημάρχους στους περισσότερους Δήμους της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας μια και ελάχιστοι εξελέγησαν από την πρώτη Κυριακή. Στην Αχαΐα από τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, εξελέγη μόνο ο Θεόδωρος Μπαρής, στον Δήμο Ερυμάνθου.

Στην Πάτρα ως γνωστόν θα «μονομαχήσουν» ο Κώστας Πελετίδης (40,60%) και ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος (16,01%).

Στον Δήμο Αιγιαλείας ο Χρήστος Γούτος (33,46%) με τον Δημήτρη Καλογερόπουλο (29,39%)

Στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ο Σπύρος Μυλωνάς (45,03%) με τον Χρήστο Νικολάου (40,57%) και στον

Δήμο Καλαβρύτων ο Θανάσης Παπαδόπουλος (47,71%) με τον Γιώργο Λαζουρά (38,95%).

Στην Ηλεία

Στον Δήμο Πύργου θα «κονταροχτυπηθούν» ο Παναγιώτης Αντωνακόπουλος (27,69%) και ο Κωνσταντίνος Νικολούτσος (17,13%).

Στον Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων ο Διονύσης Μπαλιούκος (49,73%) και Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος (45,48%)

Στον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης ο Ιωάννης Λέντζας (40,73%) με τον Διονύση Μάλιαρη (25,02%)

Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ο Γιώργος Γεωργιόπουλος (41,95%) με τον Ευθύμιο Κοτζά (29,37%).

Στον Δήμο ‘Ήλιδας ο Ιωάννης Λυμπέρης με 49,79% με τον Χρήστο Χριστοδουλόπουλο 40,03%.

Στον Δήμο Πηνειού ο Διονύσιος Γεωργόπουλος 36,46% με τον Ανδρέα Μαρίνο 33,35%

Στον Δήμο Ζαχάρως εξελέγη Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρόπουλος με 76,85%.

Ποιοι θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο, στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος Αγρινίου: Ο Γεώργιος Παπαναστασίου με ποσοστό 42,44% και η Χριστίνα Σταρακά με ποσοστό 28,31%.

Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας: Ο Γεώργιος Θεόδωρος Αποστολάκης με ποσοστό 44,07% και ο Αθανάσιος Κασόλας με ποσοστό 34,04%

Δήμος Αμφιλοχίας: Ο Απόστολος Κοιμήσης με ποσοστό 34,04 και Γεώργιος Κατσούλας με ποσοστό 27,47%

Δήμος Μεσολογγίου: Ο Νικόλαος Καραπάνος με ποσοστό 43,40% και ο Κωνσταντίνος Λύρος με ποσοστό 42,31%

Δήμος Ναυπακτίας: Ο Βασίλειος Γκίζας με ποσοστό 23,48% και ο Παναγιώτης Λουκόπουλος με ποσοστό 21,86%.

Δήμος Ξηρομέρου: Ο Ιωάννης Τριανταφυλλάκης με ποσοστό 46,99% και ο Ερωτόκριτος Γαλούνης με ποσοστό 27,24%

Στο Δήμο Θέρμου κέρδισε από τον πρώτο γύρο κέρδισε ο Σπυρίδων Κωνσταντάρας με ποσοστό 54,16%.


Πηγή