Συλλογή υπογραφών για μεταφορά απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας.

Δήμος Κέρκυρας Συλλογή υπογραφών για μεταφορά απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας.

Η πρωτοβουλία για συλλογή υπογραφών ανήκει στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμπλονίου με την σύμπραξη των εθελοντικών ομάδων αυτοδιαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών («Πράσινες Γωνίες»): 1) Τεμπλονίου, 2) Ποταμού, 3) Δασιάς, 4) Βιταλάδων 5) Καλαφατιώνων, 6) Γουβιών, 7) Νησακίου και 8) του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας.

Το ψήφισμα: «Με δεδομένη την τραγική εμπειρία που βίωσαν οι κάτοικοι της Κέρκυρας και όσοι την επισκέπτονται από την χρόνια εσφαλμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με αποκορύφωμα το καλοκαίρι του 2018, όπου τέθηκε σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η οικονομική ζωή του τόπου, ο συγκεκριμένος κίνδυνος διαφαίνεται με βεβαιότητα ότι θα επαναληφθεί και την φετινή τουριστική περίοδο και είναι ήδη ορατός σε όλες τις περιοχές του νησιού λόγω της παντελούς έλλειψης και δυνατότητας διαχείρισης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων με τις παρούσες συνθήκες και την κατ’ επέκταση αύξηση του συνολικού όγκου των παραγόμενων συμμείκτων απορριμμάτων.
Με δεδομένο, την καταδικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2017, για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας καθώς η λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου Κερκύρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που επιτάσσονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. Η δε σημερινή επικρατούσα κατάσταση, μας θέτει προ των θυρών μία νέας καταδικαστικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γεγονός το οποίο θα στιγματίσει ανεπανόρθωτα την Κέρκυρα, αλλά και εν γένει την Χώρα μας.
Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως αυτός ισχύει σήμερα, όπως και η εφαρμογή του Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων μέχρι σήμερα δεν προόδευσε.
Με δεδομένο ότι απεδείχθη και ομολογήθηκε ευρέως και αδιαμφισβητήτως, η ανεπάρκεια της λύσης του δεματοποιητή, για το μεσοδιάστημα.
Με δεδομένο την άκρως επικίνδυνη εμφάνιση νέων και επανενεργοποίησης παλαιών ΧΑΔΑ κατά μήκος όλου του νησιού. Με δεδομένο ότι η πρόσφατη διοικητική διάσπαση του Καλλικρατικού Δήμου Κέρκυρας σε 3 νέους διαφορετικούς Δήμους με γεωγραφικά κριτήρια, όπως συμπεριλήφθηκε σε τροπολογία όπου εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» και όπου προβλέπει μεταξύ άλλων στα άρθρα της την πιθανή ανακατάταξη των υπαλλήλων, των περιουσιακών τους στοιχείων ακόμα και των ίδιων των γεωγραφικών ορίων των νέων Δήμων σε βάθος χρόνου έως και 2 χρόνια από την εφαρμογή της, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΕΣΔΑ (2016).
Για όλους τους ανωτέρω, αδιαμφισβήτητους, αληθείς και ορατούς λόγους, προτείνουμε ως κατεπείγουσα και αναγκαία την άμεση υποβολή αιτήσεως εκ μέρους του Δήμου Κερκύρας προς την οικία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε κάθε περαιτέρω αρμόδια Αρχή, κατά παρέκκλιση του υφιστάμενου και εγκεκριμένου ΠΕ.Σ.Δ.Α (2016) Ιονίων Νήσων :
1α) Την προσωρινού χαρακτήρα άμεση μεταφορά και διάθεση των υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) που θα παραχθούν στον πρώην Καλλικρατικό Δήμο Κέρκυρας κατά την χρονική διάρκεια τουλάχιστον ενός πλήρους έτους, με προτεινόμενες ημερομηνίες 01/07/2019 έως 01/07/2020, στις εγκαταστάσεις του πλησιέστερου νόμιμου αποδέκτη στερεών αποβλήτων έτερης Περιφέρειας που θα έχει την φέρουσα ικανότητα παραλαβής των ΑΣΑ στο σύνολό τους και θα κάνει αποδεκτή την αίτηση παραλαβής τους, με προτεινόμενο νόμιμο λειτουργούντα ΧΥΤΑ υποδοχής της Δυτικής Μακεδονίας και τον ΦοΔΣΑ (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ).
1β) Επιπροσθέτως ζητούμε την μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων που παρανόμως έχουν εναποτεθεί στην χωματερή Τεμπλονιου και εμποδίζουν την σωστή λειτουργία της ενδιάμεσης διαχείρισης ( δεματοποιητης , κομποστοποιηση) εκτός Κέρκυρας σε νόμιμο αποδέκτη .
2) Την επαναξιολόγηση της κατάστασης την 01/06/2020, ώστε να επανεκτιμηθεί η αναγκαιότητα συνέχισης ή όχι της μεταφοράς των μη διαχειρίσιμων ποσοτήτων υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) και σε ποιες πλέον ποσότητες, εκτός του νησιού της Κέρκυρας. Με την έγκριση προσωρινής μεταφοράς των υπολειμματικών συμμείκτων απορριμμάτων θα επιτευχθεί με βεβαιότητα η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, θα αποφευχθεί η εκ νέου καταδίκη της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω δημιουργίας νέων ανεξέλεγκτων χωματερών (Χ.Α.Δ.Α) στη Κέρκυρα και κυρίως θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στις νέες αυτοδιοικητικές αρχές ώστε να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες διατάξεις για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, όπου θα καταστήσουν το νησί της Κέρκυρας πλήρως σύννομο στις υποχρεώσεις του έναντι των πολιτών του, την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά κυρίως θα προσφέρει εντός του νησιού την απαιτούμενη μόνιμη λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων σε έναν από τους πλέον τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος.
Το ανωτέρω αίτημα είναι καθ’ όλα νόμιμο και βάσιμο για τους κάτωθι λόγους:
1. « Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDGIMO CODE), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) με επιβατηγά – οχηματαγωγά (Ε/ΓΟ/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, με τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις: αα) η θαλάσσια μεταφορά να προβλέπεται στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ή να γίνεται προς το σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ, ή εφόσον προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), ββ) τα πλοία να εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996 (Α’272), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δυο (2) ανά διαδρομή πλου. Για τις μονάδες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προϋποθέσεις: ( ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α’270), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4532/2018 (Α ‘ 63).
2. Έχει ήδη εγκριθεί σε αντίστοιχη περίπτωση μεταφορά υπολειμματικών συμμείκτων απορριμμάτων, όπως άλλωστε προκύπτει και από την απόφαση 1972/2017 : Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κατερίνης ΠΕ Πιερίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (697037), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 και 3. Την πρόβλεψη που υπάρχει στον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων (σελ. 2-50), ότι : «Τα υπολειμματικά σύμμεικτα απορρίμματα από τους Παξούς θα οδηγούνται προς τελική διάθεση είτε στο ΧΥΤΥ Κέρκυρας είτε σε άλλο αδειοδοτημένο ΧΥΤ όμορης Περιφέρειας εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις τόσο για τη θαλάσσια μεταφορά τους όσο και για την τελική τους διάθεση»,καθώς επίσης και την πρόβλεψη στην σελίδα 11-7 του ίδιου ΠΕΣΔΑ όπου αναφέρεται στην περίπτωση του Δήμου Λευκάδας ότι : «Η διάθεση των υπολειμμάτων της μονάδας επεξεργασίας θα γίνεται είτε στο ΧΥΤΥ Λευκάδας στην περίπτωση μη εφαρμογής της τελικής διάθεσης σε ΧΥΤ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας της όμορης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας». Αναλογικά δύναται η ίδια εφαρμογή και για την παρούσα έκτακτη κατάσταση που παρουσιάζει ο νησιωτικός δήμος της Κέρκυρας, της ίδιας Περιφέρειας και που υπόκεινται στον ίδιο ΠΕΣΔΑ. Κατά συνέπεια όλων των ανωτέρω, η υποβολή αιτήματος εκ μέρους του Δήμου Κερκύρας προς οιονδήποτε αρμόδιο φορέα, είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και πρέπει να υιοθετηθεί υπό του Δήμου Κερκύρας και να προχωρήσει εις την άμεση κατάθεσή του».


Πηγή