Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα.

Δήμος Κέρκυρας Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα.

Σε έκτακτη συνεδρίαση προχωρά την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 19:00 στο Μον Ρεπό.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Αποδοχή 1ης τροποποίησης της πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα», κωδικός ΟΠΣ 5007791, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014 – 2020 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 2. Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 3. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 4. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κέρκυρας του «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ (SEVEN FESTIVAL)» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 5. Παραχώρηση της χρήσης του κινητού αναβατορίου πισίνας Α.Μ.Ε.Α. στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 6. Έγκριση Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 7. Έγκριση πρακτικών 4Α και 4Β με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. α παραγράφου 2 του ν. 4412/2016 για τα άγονα τμήματα 6, 7 και 8 του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για το Δήμο Κέρκυρας και το Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας και των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ – Όρμου Γουβιών του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 8. Έγκριση πρακτικού Νο 10 και οριστική κατακύρωση για το ΤΜΗΜΑ 2 (προμήθεια λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και συναφών ειδών) του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας και ΝΠΔΔ» (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 18-6/02-07-2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί α) της μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της 173/2018 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και β) της εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 10. Έγκριση της υλοποίησης του έργου «SWAN, MIS 5003044, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, GR-IT 2014-2020». Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 11. Έγκριση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από το σύλλογο Κρητών Κέρκυρας «Η ΚΡΗΤΗ» για την διενέργεια εκδήλωσης (Κρητικό πανηγύρι) στην πλατεία Παλιού Λιμανιού της Δ.Ε. Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
 12. Έγκριση α) του από 22-04-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών (Συνεδριάσεις Δ.Σ. 21Η έως 25η/2018) και β) του από 03-06-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών (Συνεδριάσεις Δ.Σ. 26Η έως 28η/2018) της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρακτικών – Φιλολογική Επιμέλεια πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας, CD-ROM, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, ΤΕYXH» (Εισηγήτρια : κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η έως 30 Απριλίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Μαθρακίου» από 1η Μαΐου έως 31 Μαΐου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Οθωνών» από 1η Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών της σύμβασης «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας» από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2019 (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 17. Έγκριση 10ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης «Μεταφορά με πλοίο αστικών στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια Νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 19. Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (μετά από άγονη διαδικασία) για την ανάθεση με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
 20. Έγκριση χορηγήσεως οριακής προθεσμίας του Υποέργου 1 «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ» της Πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑ ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 22. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας έτους 2019 (αφορά διάσπαση ενιαίων έργων του τεχνικού προγράμματος με επιχορήγηση «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ)» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών της σύμβασης «Υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στην Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας» (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 25. Απόρριψη της από 17-04-2019 ένστασης του Αναδόχου (ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Δ.Δ. Νυμφών – Επίσκεψης», κατά της με αριθμ. οικ. 10795/07-03-2019 απόφασης έκπτωσής της, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : Α. Γουλής).
 26. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της σύμβασης «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Εσπερίων» και του χρόνου παράδοσης των λοιπών υλικών, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές (Εισηγητής : κ Α. Γουλής).
 27. Καθορισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και βατότητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Κέρκυρας, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι βενζινοκίνητες τετράτροχες μοτοσυκλέτες κυλινδρισμού έως 125cc, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 8 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 τ. Α’/23-03-1999) (Εισηγητής : κ. Α. Γουλής).
 28. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως του χρόνου ισχύος των συμβάσεων α) «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων στη Δ.Ε. Θιναλίων – Ομάδα Α’ Ξύλινοι πάγκοι εξοχής», β) «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων στη Δ.Ε. Εσπερίων – Ομάδα Α’ Ξύλινοι πάγκοι εξοχής» και γ) «Προμήθεια ξύλινων πάγκων εξοχής καθώς και μεταλλικών πάγκων στη Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου – Ομάδα Α’ Ξύλινοι πάγκοι εξοχής» (Εισηγητής : Ε.Σ. Ασπιώτης).
 29. Έγκριση Αποφάσεως του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
 30. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα (συνάντηση στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 31. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6421.001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019, για τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα (συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 32. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6735.001 “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους & Σωματεία”, προκειμένου να επιχορηγηθεί το Αθλητικό Σωματείο “Ιστιοπλοϊκός όμιλος Κέρκυρας (Ι.Ο.Κ.) (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 33. Έγκριση για την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 00.6735.001 “Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους & Σωματεία”, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Κουραμάδων» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
 34. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 13-03/24-07-2019 Αποφάσεως του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγήτρια : κ. Γ. Μπουγιούκου).
 35. Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου, για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».


Πηγή