Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Προσλαμβάνει επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό


Για το έργο «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών – Φάση Γ»

Στην πρόσληψη 16 ατόμων, επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας. Η προκήρυξη εξεδόθη χθες και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη 16 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το υποέργο 1 «Αποκατάσταση Βορειοτέρων Τμημάτων Μακρών Πτερών Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών», στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών – Φάση Γ», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Θα απασχοληθούν στην εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως το τέλος του έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στην ιστοσελίδα της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλαδή από 08-07-2019 έως 12-07-2019. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επιμέλεια Ν.Σ

(πηγή: ilia-olympia.org)


Πηγή