Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού για έγκριση της αποκομιδής σε εξωτερικούς αναδόχους.

Δήμος Κέρκυρας Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού για έγκριση της αποκομιδής σε εξωτερικούς αναδόχους.

Σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση καλεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και στις 19.00, η πρόεδρος Μ. Μουζακίτη. Το σώμα θα απασχολήσουν και οι εγκρίσεις για την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων σε εξωτερικούς αναδόχους.

Τα θέματα:

1. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους της κατεπείγουσας αποκομιδής απορριμμάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Φαιάκων, κατόπιν της υπ’ αριθμόν Δ83/2019 Γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
2. Έγκριση Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
3. Έγκριση του 2ου/06-08-2019 πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (μετά από άγονη διαδικασία) για την ανάθεση με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).

*Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, καθόσον η συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων αποτελεί άμεση αναγκαιότητα για την προώθηση ζωτικών ζητημάτων του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο.


Πηγή