Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο Βαθύ Ιθάκης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».
2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).
3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
5. Το υπ’ αριθμ’ 477 από 24-7-2019 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ιθάκης <<Ο ΦΗΜΙΟΣ>>.
6. Την υπ. αριθ. 7177/19/1619797 από 1-8-2019 αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Ιθάκης.
Στα πλαίσια της διεξαγωγής της πολιτιστικής εκδήλωσης <<ΘΕΡΝΟΝ>> η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βαθύ Ιθάκης και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εν λόγω εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1ο

Την διακοπής κυκλοφορίας και την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 18:00΄ ώρα της 7-8-2019 έως την 03:00΄ώρα της 8-8-2019 και από 18:00΄ ώρα της 8-8-2019 έως την 03:00΄ώρα της 9-8-2019 στην οδό Οδυσσέως και συγκεκριμένα από τη διασταύρωσή της με την οδό Δουρείου Ίππου έως την διασταύρωση της με το Δημοτικό Πάρκιν.

Άρθρο 2ο
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως του Βαθέως Ιθάκης που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης .
Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.
Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιωάννης Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ
Αστυν. Διευθυντής


Πηγή