Πρόσληψη καθαρίστριας στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου 

Με σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Κεφαλονιάς , με βάση την υπ αριθμ 42/2019 (ΑΔΑ :Ψ4ΟΛΟΟΚΞΡ-20Ρ), απόφαση Δ.Σ αυτής, θα προβεί σε σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα –01-άτομο, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 30/06/2020(Συνολική διάρκεια απασχόλησης, δέκα-10- μήνες) και αντικείμενο έργου τον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων των κάτωθι σχολείων :

-Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου , ένα -01- άτομο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :

Σύνταξη ανακοίνωσης η οποία θα αναρτηθεί:

  1. Στο ‘’Διαύγεια’’ (Απόφαση ΔΣ)
  2. Στο σχολείο που αφορά(στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα)
  3. Στο διαδίκτυο(τοπικά sites)

Οι αιτήσεις (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) των υποψηφίων θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για το σκοπό αυτό(Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια αρχή) κάθε εργάσιμη ημέρα αρχομένης από Τρίτη 03/09/2019 (από 9.00πμ έως 12.00πμ) έως και την καταληκτική ημερομηνία Τρίτη 10/09/2019 (από 9.00πμ έως 12.00πμ), στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου.(Πάροδος Ν.Μπελογιάννη 28200- Ληξούρι).

Η Ανακοίνωση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτήν, θα παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα (από 9.00πμ έως 12.00πμ) στο Πετρίτσειο Γυμνάσιο Ληξουρίου.(Πάροδος Ν. Μπελογιάννη 28200- Ληξούρι).

(Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο εκάστοτε εφημερεύων καθηγητής ή και ο δντης κος Παπαδάτος Σπυρίδων τηλ: 2671091243 )

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο, τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

-Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών μελών της Ε.Ε ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια παραμονής & εργασίας στη χώρα μας.

-Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

-Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος /α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος θα επιλεγεί υποψήφιος που να είναι μόνιμος κάτοικος όμορου Δήμου.

-Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατ ελάχιστον)

Αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων: Η ορισμένη με την υπ αριθμ 42/2019 απόφαση ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Β’βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς 3μελής επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων, θα αξιολογήσει τις αιτήσεις υποψηφίων .Οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

275

350

425

500

575

650

725

800

1.α Σε περίπτωση ανεργίας συζύγου δίνονται επιπλέον 100 μόρια

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ ΤΕΚΝΩΝ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

90

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

….

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250

….

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

(100 μονάδες για κάθε άτομο με αναπηρία ανω του 67%)

ΑΡ.ΑΤΟΜ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ 67%

1

2

3

4

5

ΜΟΝΑΔΕΣ

100

200

300

400

500

….

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016

0€ – 500€

500 μόρια

500 €-1.000 €

400 μόρια

1.001€ -5.000 €

300 μόρια

5.001€ -10.000 €

100 μόρια

10.001€ -15.000 €

50 μόρια

15.001€ +

0 μόρια

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων , θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας-Διαβατηρίου

-Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα και Άδεια Εργασίας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο για το ακριβές αυτού από Δημόσια Αρχή)

– Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

-Βεβαίωση από Ιατρό –Παθολόγο ,με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ημεδαπής ή αλλοδαπής (Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών).

-Απολυτήριος τίτλος σπουδών υποχρεωτικής(κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης( Για τους αλλοδαπούς επίσημα μεταφρασμένο από Αρμόδια προς τούτο Αρχή –Υπουργείο Εξωτερικών , το οποίο δύναται να προσκομιστεί το αργότερο έως της ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έργου).

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος & εντύπου Ε1 (φορολογικού έτους 2018). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Για τους γονείς με τέκνα , υποψηφίους με σύζυγο και υποψήφιους με προστατευόμενο μέλος , με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Βεβαίωση Ιδιότητας πολυτέκνου από αρμόδιο προς τούτο φορέα(Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδας).

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως 30/06/2020(συνολική διάρκεια δέκα-10- μήνες) και η αμοιβή του (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αποδοχές του υπολογίζονται βάσει αιθουσών σχολείου(διδασκαλίας & εργαστήρια) που θα καθοριστεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.(Φορέας Χρηματοδότησης).

Η πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ


Πηγή